มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี , Kanchanaburi Rajabhat University
 

KRU


 • ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำแบบสำรวจหลักฐาน ITA (19 เม.ย 61)
 • ภาพ มรภ.กาญจนบุรี ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก มทร.รัตนโกสินทร์ (31 มี.ค. 61)
 • ภาพโครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพ การทำธุรกิจผลิตภัณฑ์ความงามจากตาลโตนด ( 29 มี.ค. 61)
 • ภาพประกวด ดาว-เดือน พ.จ.น.ก. สั้มพันธ์ ครั้งที่ 40 (22มี.ค.61)
 • การอบรมปฏิบัติการส่งเสริมและการพัฒนาผู้ตัดสินกีฬาวอลเลย์บอล จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี 2561 ( 26 มี.ค.61)
 • ภาพ การแข่งขันทักษะทางวิชาการ พ.จ.น.ก. อรพิมเกมส์ ครั้งที่ 40
 • ภาพ ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการให้บริการวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กับ เทศบาลตำบลหนองบัว (19 มี.ค.61)
 • คณะวิทยาการจัดการ ได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านของชนชาติพันธุ์ต่างๆ
 • โครงการ KRU Sushi Sashimi สร้างรายได้(11ก.พ.61)
 • ประชุมเตรียมความพร้อมกีฬา พจนก. ครั้งที่ 40 (14 ก.พ. 61)
 • มอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาจีน อบรมหลักสูตรภาษาไทย รุ่นที่ 1(7ก.พ.61)
 • ภาพ ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ค่างานฯ(24ม.ค.61)
 • ภาพ เวทีขับเคลื่อนการพัฒนาขบวนองค์กรชุมชนท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี 2561 (23 ม.ค. 61)
 • ม.ราชภัฏกาญจนบุรี ลงพื้นที่ ต.หนองลาน อ.ท่ามะกา(22ม.ค.60)
 • ภาพ มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยาเข้าศึกษาดูงานสำนักงานอธิการบดี (22 ม.ค. 61)
 • ภาพ ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2561 (20 ม.ค. 61)
 • ภาพ การอบรมพัฒนาครูด้านการสอนภาษาอังกฤษ ระดับภูมิภาค (รุ่นที่ 13)
 • ภาพ การรายงานตัวนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี (14 ม.ค. 61)
 • ภาพ ม.ราชภัฏกาญจนบุรี ปฐมนิเทศนักศึกษาจีน อบรมหลักสูตรภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย รุ่นที่ 1
 • ภาพ การเลือกตั้งกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยฯ(28ธ.ค.60)
 • ภาพ อบรมเชิงปฏิบัติการ การประกวดมารยาทไทย ประจำปี 60(22ธ.ค.60)
 • ภาพ มอบเกียรติบัตรแข่งขันทักษะวิชาการ ปี60 รร.พนมทวนชนูปถัมภ์(26ธ.ค.60)
 • ภาพ มอบเกียรติบัตรแข่งขันทักษะวิชาการ รร.เฉลิมพระเกียรติฯ(21ธ.ค.60)
 • ภาพ มอบเกียรติบัตรแข่งขันทักษะวิชาการ รร.สมเด็จพระปิยะ มหาราชรมณียเขต(20 ธ.ค. 60)
 • ภาพ มอบเกียรติบัตรแข่งขันทักษะวิชาการ รร.บรรหารแจ่มใสวิทยา3 จ.สุพรรณบุรี(19ธ.ค.60)
 • ภาพ มรภ.กาญจนบุรี ศึกษาดูงานสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อสวัสดิการ มรภ.เพชรบูรณ์ รับนโยบายด้านการบริการจัดการรายได้และสวัสดิการ (6-7 ธ.ค.60)
 • ภาพ มอบเกียรติบัตรแข่งขันทักษะวิชาการ ปี60 รร.บางปลาม้า(12ธ.ค.60
 • ภาพ ลงนามความร่วมมือด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบันการศึกษา ภูมิภาคตะวันตก (8 ธ.ค. 60)
 • ภาพ มอบเกียรติบัตรแข่งขันทักษะวิชาการ ปี60 รร.กาญจนานุเคราะห์(8ธ.ค.60)
 • ภาพ มอบเกียรติบัตรแข่งขันทักษะวิชาการ ปี60 รร.วิสุทธรังษี(6ธ.ค.60)
 • ภาพ มอบเกียรติบัตรแข่งขันทักษะวิชาการ ปี60 รร.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี(4ธ.ค.60)
 • ภาพ มหาวิทยาลัยจันทรเกษมศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการบัณฑิตศึกษา(29 พ.ย. 60)
 • ภาพ โครงการจัดทำแผนบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) (28 พ.ย. 60)
 • ภาพ มอบเกียรติบัตรแข่งขันทักษะวิชาการ ปี60รร.บ่อพลอยรัชดาภิเษก(28พ.ย.60)
 • ภาพ มอบเกียรติบัตรแข่งขันทักษะวิชาการ ปี60 รร.ประชามงคล(27พ.ย.60)
 • ภาพ มอบเกียรติบัตรแข่งขันทักษะวิชาการ ปี60 รร.ดรุณากาญจนบุรี(24พ.ย.60)
 • ภาพ งานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี (ครั้งที่ 2) (24 พ.ย.60)
 • ภาพ พิธีมอบเงินพระราชทาน ประจำปี 2560 (23 พ.ย. 60)
 • สัมมนา “การพัฒนางานวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพ และแนวทางความร่วมมือ (Biodiversity Research Focus and Possible Collaboration) (23 พ.ย. 60)
 • ภาพ การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 (18 พ.ย. 2560)
 • ภาพ ประชุมเชิงปฏิบัติการ ระบบแนะแนวในโรงเรียนยุคใหม่และระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS61) (15 พ.ย. 60)
 • ภาพ การแข่งขันกีฬา กศ.บป.สัมพันธ์ ครั้งที่ 2 (11 พ.ย. 60)
 • ภาพ อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนามาตรฐานผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes) และนำสู่การปฏิบัติที่สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (10 พ.ย. 60)
 • ภาพ โครงการบทบาทภาษาจีนต่ออาชีพอุตสาหกรรมบริการในอนาคต (8 พ.ย. 60)
 • กิจกรรมทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานด้านโลจิสติกส์ (8 พ.ย. 60)
 • ภาพ อธิการบดี เข้ามอบของที่ระลึกและแสดงความยินดีกับผู้ว่าราชการกาญจนบุรี(2พ..ย.60)
 • ภาพ การแข่งขันกองเชียร์ ในการแข่งขันกีฬาคิ้วนางเกมส์ ครั้งที่ 42 (1 พ.ย. 60)
 • ภาพ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีจัดการประชุมผู้ปกครองประจำภาคการศึกษาที่ 2 /2560 (29ต.ค.60)
 • ภาพ พิธีเปิดนิทรรศการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวันถวายพระเพลิงพระบรมศพ (25 ต.ค. 60)
 • ภาพ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ประจำปีการศึกษา 2559 (20 - 21 ต.ค. 60)


 • 1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22]  หน้าถัดไป>>