มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี , Kanchanaburi Rajabhat University
 

KRUประชาสัมพันธ์

สัมมนาวิชาการ เรื่อง “เปิดประตูสู่ทวายไปกับ (มรภ.) กาญจนบุรี (17 ส.ค. 61)
คณะกรรมการเหล่ากาชาดตรวจเยี่ยมนักศึกษาทุนพระราชทาน (15 ส.ค. 61)
องคมนตรีเยี่ยมชมนักศึกษาทุนพระราชทาน (6 ส.ค. 61)
พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 2561 (8 ส.ค.61)
พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบูรณาการความร่วมมือการพัฒนาเด็กปฐมวัย จังหวัดกาญจนบุรี (19 ก.ค. 61)
พิธีวางพวงมาลา ถวายราชสักการะ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จย่าเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต(18 ก.ค. 61)
โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ “ย้อนรอย กรุงเก่า ณ กาญจนบุรี”(16 ก.ค. 61)
การประชุมเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานด้านวิชาการและงานทะเบียน (12 ก.ค. 61)
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ม.ราชภัฏกาญจนบุรีเข้าร่วมจัดแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่พัฒนาจากสถาบันวิจัยและมหาวิทยาลัยออกสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ (4-8 ก.ค.61)
โครงการการพัฒนาทักษะการบริหารงานเชิงรุกฯ(30มิ.ย.61)
มรภ.กาญจนบุรี ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร ร.10(2ก.ค.61)
คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการ เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยฯ(22มิ.ย.61)
โครงการสัมนาวิชาการ เรื่อง “การเข้าถึงสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัย”(23 พ.ค. 61)
โครงการยกย่องเกียรตืคุณคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
กิจกรรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น (กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับชุมชน ครั้งที่ 7) ( 2 พ.ค.61)
คณะเทคโนฯร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช(25เม.ย61)
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำแบบสำรวจหลักฐาน ITA (19 เม.ย 61)
มรภ.กาญจนบุรี ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก มทร.รัตนโกสินทร์ (31 มี.ค. 61)
การประกวด ดาว-เดือน พ.จ.น.ก. สั้มพันธ์ ครั้งที่ 40 (22มี.ค.61)
ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการให้บริการวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กับ เทศบาลตำบลหนองบัว (19 มี.ค.61)
คณะวิทยาการจัดการ ได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านของชนชาติพันธุ์ต่างๆ
โครงการ KRU Sushi Sashimi สร้างรายได้(11ก.พ.61)
มอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาจีน อบรมหลักสูตรภาษาไทย รุ่นที่ 1(7ก.พ.61)
ดร.ไมตรี เกตุขาว ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่นด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จาก มมส. (28 ม.ค.61)
ประกาศการคัดเลือกผู้ถ่ายภาพหมู่บัณฑิตในงานพิธีฝึกซ้อมบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 2560
ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ค่างานฯ(24ม.ค.61)
รายชื่อบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 6 มี.ค.2561
การรายงานตัวนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี (14 ม.ค. 61)
ม.ราชภัฏกาญจนบุรี ปฐมนิเทศนักศึกษาจีน อบรมหลักสูตรภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย รุ่นที่ 1(9 ม.ค. 61)
อบรมเชิงปฏิบัติการ การประกวดมารยาทไทย ประจำปี 60(22ธ.ค.60)
มอบเกียรติบัตรแข่งขันทักษะวิชาการ ปี60 รร.พนมทวนชนูปถัมภ์(26ธ.ค.60)
รายชื่อผู้ผ่านโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร” ในวันที่ 18 – 19 มิถุนายน 2560
การแข่งขันทักษะทางวิชาการ 60 รร.เฉลิมพระเกียรติฯ(21ธ.ค.60)
มรภ.กาญจนบุรี ศึกษาดูงานสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อสวัสดิการ มรภ.เพชรบูรณ์ รับนโยบายด้านการบริการจัดการรายได้และสวัสดิการ (6-7 ธ.ค.60)
มอบเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 60 ณ รร.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี (12 ธ.ค.60)
ลงนามความร่วมมือด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบันการศึกษา ภูมิภาคตะวันตก (8 ธ.ค. 60)
ภาพ มอบเกียรติบัตรแข่งขันทักษะวิชาการ ปี60 รร.กาญจนานุเคราะห์(8ธ.ค.60)
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปี 2561 รอบที่ 1/1
การแข่งขันทักษะทางวิชาการ 60 รร.วิสุทธรังษี(6ธ.ค.60)

  ทั้งหมด 156 รายการ รวมทั้งหมด : 4 หน้า : 1 [2][3]  หน้าถัดไป>>