มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี , Kanchanaburi Rajabhat University
 

KRUประกาศมหาวิทยาลัย

ขยายเวลาการสรรหาคณะบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี (เพิ่มเติม)
การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ประกาศรายชื่อผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งอธิการบดี
การสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี พ.ศ. 2560
ประกาศ เรื่อง การสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทบาลัยจากคณาจารย์ประจำ
การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
รายชื่อผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหา เพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนัก สถาบัน พ.ศ. 2560
ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนัก สถาบัน พ.ศ.2560
การสรรหา คณบดี คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
เรื่อง การจัดการข้อร้องเรียนข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ และคำชมเชย
เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
ประกาศเรื่อง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
การเลือกตั้งสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประกาศ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2560
ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ.2560
การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของคณบดี
การสรรหาผู้ประกอบการร้านค้า ณ ศูนย์อาหารอาคารนันทนาการและบริการนักศึกษา
ร่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษา ความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2557)
ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการอุทธรณ์ ร้องทุกข์จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก พ.ศ.2559
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะและสถาบัน
มอค.7 ฉบับใหม่ ปี2558
การขยายเวลาการสรรหาผู้สมัครดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์
ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์
ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์ พ.ศ. 2558 เรื่อง การสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์
การเลือกตั้งกรรมการบริหารกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย จากผู้แทนพนักงาน
เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร
เรื่อง มาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในมหาวิทยาลัย
ประกาศการขยายเวลารับนักศึกษาเข้าศึกษาภาคพิเศษ โครงการ กศ.บป. ประจำปีการศึกษา 2558 โดยการรับตรง(เพิ่มเติม)
ประกาศการขยายเวลารับนักศึกษาเข้าศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 โดยการรับตรง(เพิ่มเติม)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา ภาคปกติ ประเภทรับตรง (ระยะที่2) ประจำปีการศึกษา2558
ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พ.ศ. 2558 เรื่อง การสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ภาคปกติ ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2558
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาภาคปกติ 2558 ประเภทรับตรง
ประกาศรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจำปี 2558 ประเภทรับตรง (เพิ่มเติม)
การสรรหาผู้ให้บริการถ่ายเอกสาร ณ ด้านข้างอาคารคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดแววครูและวิชาเฉพาะสาขาวิชา สอบสัมภาษณ์ ภาคปกติ ประเภทโควตา และ เพชรราชภัฏ 2558
ประกาศมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการให้รางวัลแก่นักศึกษาที่มีคุณลักษณะดีเด่น มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี พ.ศ. 2557
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องกำหนดการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Exam) 2557
ประกาศ การผ่อนผันการตรวจเลือกเข้าเป็นทหารกอง ปี 2557

  ทั้งหมด 56 รายการ รวมทั้งหมด : 2 หน้า : 1  หน้าถัดไป>>