มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี , Kanchanaburi Rajabhat University
 

KRUประชุม/อมรม/สัมนา

เวทีขับเคลื่อนการพัฒนาขบวนองค์กรชุมชนท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี 2561 (23 ม.ค. 61)
มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยาเข้าศึกษาดูงานสำนักงานอธิการบดี (22 ม.ค. 61)
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2561 (20 ม.ค. 61)
โครงการจัดทำแผนบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) (28 พ.ย. 60)
สัมมนา “การพัฒนางานวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพ และแนวทางความร่วมมือ (Biodiversity Research Focus and Possible Collaboration) (23 พ.ย. 60)
งานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี (ครั้งที่ 2) (24 พ.ย.60)
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 (18 พ.ย. 2560)
ประชุมเชิงปฏิบัติการ ระบบแนะแนวในโรงเรียนยุคใหม่และระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS61) (15 พ.ย. 60)
อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนามาตรฐานผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes) และนำสู่การปฏิบัติที่สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (10 พ.ย. 60)
โครงการบทบาทภาษาจีนต่ออาชีพอุตสาหกรรมบริการในอนาคต (8 พ.ย. 60)
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีจัดการประชุมผู้ปกครองประจำภาคการศึกษาที่ 2 /2560 (29ต.ค.60)
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ประจำปีการศึกษา 2559 (20 - 21 ต.ค. 60)
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีประจำเดือนตุลาคม 2560 (21 ต.ต. 2560)
การประชุมเตรียมความพร้อมจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อเสนอเป็นเจ้าภาพกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 (19 ต.ค. 60)
ม.ราชภัฏกาญจนบุรีจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (5 ต.ค. 60)
การประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภูมิภาคตะวันตก ครั้งที่ 2/2560 (27 ก.ย. 60)
การประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ครั้งที่ 2/2560 (28 ก.ย. 60)
การประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณ แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (28 ก.ย. 60)
โครงการอบรมแนวปฏิบัติด้านการตัดสินสำหรับผู้ประเมินและผู้ตัดสินฟุตซอล ระดับไทยลีกประจำปี 2560 ครั้งที่ 2 (23 -24 ก.ย. 60)
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ "การตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมด้วยโปรแกรมอัขราวิสุทธิ์" (21 ก.ย.60)
การประชุมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช (21 ก.ย. 60)
ประชุมสรุปการดำเนินงานในโครงการพัฒนาครูภายใต้โครงการการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา (STEM Education) (2 ก.ย. 60)
สนอ.มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีจัดโครงการธรรมะกับการทำงาน (29-30 ส.ค. 60)
การประชุมเพื่อชี้แจงแนวปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบาย ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) (26-28 ส.ค. 60)
สนอ.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ วิพากษ์แผนพัฒนาและแผนประจำปี (22 ส.ค. 60)
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีเข้าร่วมประชุมคณะทำงานเสนอขอรับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 (21 ส.ค. 60)
แสดงความยินดีพร้อมมอบช่อดอกไม้ให้กับกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำที่ได้รับการเลือกตั้ง (19 ส.ค. 60)
การประชุม เตรียมความพร้อมการแข่งขันกีฬาโครงการสานสัมพันธ์ครอบครัว KRU (2 ส.ค. 60)
สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการเปิดบ้านนิติศาสตร์ (25 – 26 ก.ค. 60)
การประชุมเตรียมความพร้อมจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อเสนอเป็นเจ้าภาพกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 (26 ก.ค. 60)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เข้าศึกษาดูงาน สนอ. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจน์ ( 24 ก.ค.60 )
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21” (20 ก.ค. 60)
คณะวิทยาการจัดการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ (19 ก.ค. 60)
การประชุมเชิงปฏิบัติการ "ความท้าทายของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี" (17-18 ก.ค. 60)
คณะเทคโนฯ จัดฝึกอบรมสาขา"เทคนิคการขับรถขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ"(7-9 ก.ค.60)
คณะวิทย์ฯจัดพิธีลงนาม MOU 4 หน่วยงาน(5มิ.ย.60)
ม.ราชภัฏกาญฯ ประชุมการวิพากษ์ (ร่าง) แผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 4 ปี 20-21พ.ค.60
ม. ราชภัฏกาญ เปิดเวทีเสวนาทางการจัดการศึกษาเพื่ออาชีพจังหวัดกาญจนบุรี 19พ.ค.60
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี จัดการประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2560
การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 4 ปี พ.ศ.2561-2564(4-6 ม.ค.59)

  ทั้งหมด 227 รายการ รวมทั้งหมด : 6 หน้า : 1 [2][3][4][5]  หน้าถัดไป>>