มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี , Kanchanaburi Rajabhat University
 

KRUประชุม/อมรม/สัมนา

การประชุม เตรียมความพร้อมการแข่งขันกีฬาโครงการสานสัมพันธ์ครอบครัว KRU (2 ส.ค. 60)
สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการเปิดบ้านนิติศาสตร์ (25 – 26 ก.ค. 60)
การประชุมเตรียมความพร้อมจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อเสนอเป็นเจ้าภาพกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 (26 ก.ค. 60)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เข้าศึกษาดูงาน สนอ. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจน์ ( 24 ก.ค.60 )
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21” (20 ก.ค. 60)
คณะวิทยาการจัดการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ (19 ก.ค. 60)
การประชุมเชิงปฏิบัติการ "ความท้าทายของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี" (17-18 ก.ค. 60)
คณะเทคโนฯ จัดฝึกอบรมสาขา"เทคนิคการขับรถขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ"(7-9 ก.ค.60)
คณะวิทย์ฯจัดพิธีลงนาม MOU 4 หน่วยงาน(5มิ.ย.60)
ม.ราชภัฏกาญฯ ประชุมการวิพากษ์ (ร่าง) แผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 4 ปี 20-21พ.ค.60
ม. ราชภัฏกาญ เปิดเวทีเสวนาทางการจัดการศึกษาเพื่ออาชีพจังหวัดกาญจนบุรี 19พ.ค.60
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี จัดการประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2560
การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 4 ปี พ.ศ.2561-2564(4-6 ม.ค.59)
ประชุมเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศระหว่างสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศกับโรงเรียนในจังหวัดกาญจนบุรี
ภาพงานแถลงข่าว การจัดการแข่งขันกีฬา “กาญจน์เกมส์” ครั้งที่ 44 รอบคัดเลือก เขตภาคกลาง ณ ห้องประชุมศรีภัฏ (28.11.59)
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เข้าร่วมจัดนิทรรศการและนำเสนอผลงานวิจัยในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559”
ศูนย์สะเต็มศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางการสะเต็มศึกษา
ม.ราชภัฏกาญจน์ เป็นเจ้าภาพ จัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
โครงการประชุมวิชาการ​ด้านการจัดการระดับชา​ติ “วลัยลักษณ์วิจัยทางก​ารจัดการ ครั้งที่ 5
ทีมวิจัยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วม
อบรมเชิงปฏิบัติการ ม.ราชภัฏเทพสตรี และ ม.ราชภัฏกาญจน์ฯ 20 ต.ค.58
โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชานิติศาสตร์
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ รายงานความก้าวหน้างานวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ
โครงการจัดการความรู้ด้านการวิจัย ครั้งที่2 “ประชุมวิชาการนำเสนอองค์ความรู้จากการวิจัย” ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
อบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้นำด้านสะเต็มศึกษาระดับประถมศึกษา (ช่วงชั้นที่ 2)
รร.เบญจมราชาลัยฯ เข้าฝึกอบรมปูเส้นทางสู่นักวิทยาศาสตร์กับ ม.ราชภัฏกาญจน์
ม.ราชภัฏกาญจนบุรีเจ้าภาพจัดประชุมสร้างความเข้าใจเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ใหม่ของ สกอ.
ราชภัฏกาญจน์พัฒนาบุคลากรเพิ่มศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
มหาวิทยาลัยฯจับมือกับสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติทำ MOU ร่วมกันด้านสิทธิมนุษยชน
ราชภัฏกาญจน์จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาด้านการประกันคุณภาพภายใน
ประชุมนานาชาติ Scientific Research ในหัวข้อRole of Higher Education in Human Resource Development
สัมมนาและเสนอผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2557
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กำหนจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2558
ประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 6
การประชุมวิชาการนานาชาติ Communication Perspective Connection in the Age of Digital Technology Practice
การประชุมวิชาการ นานาชาติ ในวันสหวิทยาการ ครั้งที่ 4
สวท. จัดอบรม “การบริหารหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) เพื่อรองรับการประกันคุณภาพหลักสูตร”
ความคืบหน้าเกี่ยวกับตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ สกอ.
ประชุมวิชาการนานาชาติทางการศึกษา ครั้งที่ 13
การสัมมนาเสนอผลงานวิจัยประจำปีงบประมาณ 2556

  ทั้งหมด 200 รายการ รวมทั้งหมด : 5 หน้า : 1 [2][3][4]  หน้าถัดไป>>