มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี , Kanchanaburi Rajabhat University
 

KRUประชุม/อมรม/สัมนา

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีประจำเดือนตุลาคม 2560 (21 ต.ต. 2560)
การประชุมเตรียมความพร้อมจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อเสนอเป็นเจ้าภาพกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 (19 ต.ค. 60)
ม.ราชภัฏกาญจนบุรีจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (5 ต.ค. 60)
การประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภูมิภาคตะวันตก ครั้งที่ 2/2560 (27 ก.ย. 60)
การประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ครั้งที่ 2/2560 (28 ก.ย. 60)
การประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณ แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (28 ก.ย. 60)
โครงการอบรมแนวปฏิบัติด้านการตัดสินสำหรับผู้ประเมินและผู้ตัดสินฟุตซอล ระดับไทยลีกประจำปี 2560 ครั้งที่ 2 (23 -24 ก.ย. 60)
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ "การตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมด้วยโปรแกรมอัขราวิสุทธิ์" (21 ก.ย.60)
การประชุมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช (21 ก.ย. 60)
ประชุมสรุปการดำเนินงานในโครงการพัฒนาครูภายใต้โครงการการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา (STEM Education) (2 ก.ย. 60)
สนอ.มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีจัดโครงการธรรมะกับการทำงาน (29-30 ส.ค. 60)
การประชุมเพื่อชี้แจงแนวปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบาย ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) (26-28 ส.ค. 60)
สนอ.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ วิพากษ์แผนพัฒนาและแผนประจำปี (22 ส.ค. 60)
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีเข้าร่วมประชุมคณะทำงานเสนอขอรับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 (21 ส.ค. 60)
แสดงความยินดีพร้อมมอบช่อดอกไม้ให้กับกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำที่ได้รับการเลือกตั้ง (19 ส.ค. 60)
การประชุม เตรียมความพร้อมการแข่งขันกีฬาโครงการสานสัมพันธ์ครอบครัว KRU (2 ส.ค. 60)
สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการเปิดบ้านนิติศาสตร์ (25 – 26 ก.ค. 60)
การประชุมเตรียมความพร้อมจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อเสนอเป็นเจ้าภาพกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 (26 ก.ค. 60)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เข้าศึกษาดูงาน สนอ. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจน์ ( 24 ก.ค.60 )
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21” (20 ก.ค. 60)
คณะวิทยาการจัดการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ (19 ก.ค. 60)
การประชุมเชิงปฏิบัติการ "ความท้าทายของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี" (17-18 ก.ค. 60)
คณะเทคโนฯ จัดฝึกอบรมสาขา"เทคนิคการขับรถขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ"(7-9 ก.ค.60)
คณะวิทย์ฯจัดพิธีลงนาม MOU 4 หน่วยงาน(5มิ.ย.60)
ม.ราชภัฏกาญฯ ประชุมการวิพากษ์ (ร่าง) แผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 4 ปี 20-21พ.ค.60
ม. ราชภัฏกาญ เปิดเวทีเสวนาทางการจัดการศึกษาเพื่ออาชีพจังหวัดกาญจนบุรี 19พ.ค.60
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี จัดการประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2560
การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 4 ปี พ.ศ.2561-2564(4-6 ม.ค.59)
ประชุมเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศระหว่างสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศกับโรงเรียนในจังหวัดกาญจนบุรี
ภาพงานแถลงข่าว การจัดการแข่งขันกีฬา “กาญจน์เกมส์” ครั้งที่ 44 รอบคัดเลือก เขตภาคกลาง ณ ห้องประชุมศรีภัฏ (28.11.59)
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เข้าร่วมจัดนิทรรศการและนำเสนอผลงานวิจัยในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559”
ศูนย์สะเต็มศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางการสะเต็มศึกษา
ม.ราชภัฏกาญจน์ เป็นเจ้าภาพ จัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
โครงการประชุมวิชาการ​ด้านการจัดการระดับชา​ติ “วลัยลักษณ์วิจัยทางก​ารจัดการ ครั้งที่ 5
ทีมวิจัยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วม
อบรมเชิงปฏิบัติการ ม.ราชภัฏเทพสตรี และ ม.ราชภัฏกาญจน์ฯ 20 ต.ค.58
โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชานิติศาสตร์
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ รายงานความก้าวหน้างานวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ
โครงการจัดการความรู้ด้านการวิจัย ครั้งที่2 “ประชุมวิชาการนำเสนอองค์ความรู้จากการวิจัย” ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
อบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้นำด้านสะเต็มศึกษาระดับประถมศึกษา (ช่วงชั้นที่ 2)

  ทั้งหมด 215 รายการ รวมทั้งหมด : 6 หน้า : 1 [2][3][4][5]  หน้าถัดไป>>