มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี , Kanchanaburi Rajabhat University
 

KRUประชุม/อมรม/สัมนา

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (11 ธ.ค. 61)
การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเครือข่ายกิจการนักศึกษา (29 พ.ย. 61)
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม ภายใต้ โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) (12 พ.ย. 61)
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องความรู้ด้านการกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคมและอัตราค่าบริการโทรคมนาคม ในส่วนภูมิภาค (2 พ.ย. 61)
ประชุมเชิงปฏิบัติการ งานประกันคุณภาพการศึกษา (31 ต.ค. - 1 พ.ย. 61)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการถ่ายภาพด้วยกล้องสมาร์ทโฟน (31 ต.ค. 61)
โครงการจัดทำแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2561 – 2564 (16-17ต.ค.61)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนประวัติชีวิตบุพการี หอมกลิ่นลำดวน ณ กาญจนบุรี (6-7 ต.ค.61)
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ประจำปีการศึกษา 2560 (4 ต.ค. 61)
การประชุมวิชาการระดับชาติ (ครั้งที่3 ) (7 ก.ย. 61)
โครงการฝึกอบรม “มองเห็นตัวตนภายใน สร้างพลังใจในการทำงาน” (15 ส.ค. 61)
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีได้จัดโครงการ “ปีแห่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์” ปีที่ 5 (6-8 มิ.ย. 61)
การอบรมพัฒนาครูด้านการสอนภาษาอังกฤษ ระดับภูมิภาค (รุ่นที่ 17) (4 มิ.ย. 61)
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีจัดประชุม C-IQA ครั้งที่ 1/2561 (30 พ.ค. 61)
ประชุมเพื่อลงนามความร่วมมือภายใต้โครงการสนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่ายพื้นที่ภาคกลางตะวันตก
การอบรมพัฒนาครูด้านการสอนภาษาอังกฤษ ระดับภูมิภาค (รุ่นที่ 16) (7 พ.ค. 61)
การประชุมผู้ปกครองโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ประจำปีการศึกษา 2561 (29 พ.ค. 61)
การอบรมปฏิบัติการส่งเสริมและการพัฒนาผู้ตัดสินกีฬาวอลเลย์บอล จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี 2561 ( 26 มี.ค.61)
เวทีขับเคลื่อนการพัฒนาขบวนองค์กรชุมชนท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี 2561 (23 ม.ค. 61)
มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยาเข้าศึกษาดูงานสำนักงานอธิการบดี (22 ม.ค. 61)
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2561 (20 ม.ค. 61)
โครงการจัดทำแผนบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) (28 พ.ย. 60)
สัมมนา “การพัฒนางานวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพ และแนวทางความร่วมมือ (Biodiversity Research Focus and Possible Collaboration) (23 พ.ย. 60)
งานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี (ครั้งที่ 2) (24 พ.ย.60)
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 (18 พ.ย. 2560)
ประชุมเชิงปฏิบัติการ ระบบแนะแนวในโรงเรียนยุคใหม่และระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS61) (15 พ.ย. 60)
อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนามาตรฐานผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes) และนำสู่การปฏิบัติที่สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (10 พ.ย. 60)
โครงการบทบาทภาษาจีนต่ออาชีพอุตสาหกรรมบริการในอนาคต (8 พ.ย. 60)
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีจัดการประชุมผู้ปกครองประจำภาคการศึกษาที่ 2 /2560 (29ต.ค.60)
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ประจำปีการศึกษา 2559 (20 - 21 ต.ค. 60)
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีประจำเดือนตุลาคม 2560 (21 ต.ต. 2560)
การประชุมเตรียมความพร้อมจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อเสนอเป็นเจ้าภาพกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 (19 ต.ค. 60)
ม.ราชภัฏกาญจนบุรีจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (5 ต.ค. 60)
การประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภูมิภาคตะวันตก ครั้งที่ 2/2560 (27 ก.ย. 60)
การประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ครั้งที่ 2/2560 (28 ก.ย. 60)
การประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณ แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (28 ก.ย. 60)
โครงการอบรมแนวปฏิบัติด้านการตัดสินสำหรับผู้ประเมินและผู้ตัดสินฟุตซอล ระดับไทยลีกประจำปี 2560 ครั้งที่ 2 (23 -24 ก.ย. 60)
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ "การตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมด้วยโปรแกรมอัขราวิสุทธิ์" (21 ก.ย.60)
การประชุมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช (21 ก.ย. 60)
ประชุมสรุปการดำเนินงานในโครงการพัฒนาครูภายใต้โครงการการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา (STEM Education) (2 ก.ย. 60)

  ทั้งหมด 58 รายการ รวมทั้งหมด : 2 หน้า : 1  หน้าถัดไป>>