มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี , Kanchanaburi Rajabhat University
 

KRU 

 

 
 


   คณะครุศาสตร์ แนะนำคณะ         หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย

         หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

         หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์

         หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา

         หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

         หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

         หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา

         หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ศึกษา

   คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ แนะนำคณะ         หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

         หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการคลัง

         หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

         หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

         หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต การพัฒนาชุมชน

         หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี

         หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน

         หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

         หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

   คณะวิทยาการจัดการ แนะนำคณะ         หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป

         หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด

         หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

         หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี

         หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์

         หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แนะนำคณะ         หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

         หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

         หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

         หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

         หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี

         หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

   คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แนะนำคณะ         หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

         หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร

         หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

         หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรม