มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี , Kanchanaburi Rajabhat University
 

KRUคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
คณะวิทยาการจัดการ
 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 
คณะครุศาสตร์
 
 
โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
สำนักงานอธิการบดี
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
สำนักงานบัณฑิตศึกษา
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ศูนย์เครือข่าย สมศ.ฯ
ศูนย์อาเซียน
ศูนย์รับข้อร้องเรียน
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารฯ
งานพัสดุ
งานบริหารงานบุคคล
งานบริหารการคลัง
งานบริการวิชาการและกิจการพิเศษ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
กองพัฒนานักศึกษา
กองนโยบายและแผน