มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี , Kanchanaburi Rajabhat University
 

KRU


  
ระบบตรวจสอบผลการเรียน e-student
  
ระบบฐานข้อมูลกิจกรรมนักศึกษา

  
ระบบบันทึกประวัติและผลงานประจำปี บุคลากร kru portfolio

  
ระบบฐานข้อมูลบุคลากร e-person

  
ระบบฐานข้อมูลจัดเก็บและติดตาม มคอ. (TQF System)


  
ระบบฐานข้อมูลบัณฑิตและศิษย์เก่า e-alumni


  
ระบบประเมินคุณภาพการศึกษาภายในฯ (e-IQA)

  
ระบบติดตามการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา

  
ระบบจัดเก็บเอกสารงานประกันคุณภาพฯ e-sar


  
elearnning สาขาวิชาคอมพิวเตอร์


  
ระบบรับสมัครผลงานวิจัยและสร้างสรรค์/บทคัดย่อ วารสารวิชาการ (e-journal)

  
ระบบฐานข้อมูลงานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี e-research


  
รายงานผู้สมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

  
ระบบแบบสอบถามความพึงพอใจการใช้บริการสารสนเทศ e-assessment

  
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ

  
ระบบผลงานวิชาการ

  
ข้อมูลวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี