มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี , Kanchanaburi Rajabhat University
 

KRU Gallery

    ภาพ พิธีเปิดการมีความร่วมมือทางวิชาการพร้อมทั้งบูรณาการกับเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี (12 ก.ย. 60)

         ในวันที่ 12 กันยายน พ.ศ.2560 เวลา 09.00 น. ศาสตราจารย์ ดร.ธีรภัทร วิไลทอง ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศทางฟิสิกส์ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการการมีความร่วมมือทางวิชาการพร้อมทั้งบูรณาการกับเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ณ บ้านบ่อหว้า ตำบลพนมทวน พร้อมดร.ธัญวภณ ยิ่งประเสริฐชัย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีให้การกล่าวต้อนรับ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการของอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

          ด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีได้ทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับวิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเมื่อหลายปีก่อน และเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 วิทยาลัยนาโนพระจอมเกล้าลาดกระบังได้จัดทำโครงการเผยแพร่ความรู้ด้านการใช้วัสดุนาโนในทางการเกษตร ที่บ้านบ่อหว้า ตำบลดอนตาเพชร อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีเข้าร่วมโครงการด้วย อีกทั้งโครงการวิจัยของนักศึกษาที่ดำเนินการในพื้นที่ดังกล่าว ได้รับรางวัลชนะเลิศด้านนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยี ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามราชกุมารี ทางวิทยาลัยนาโนพระจอมเกล้าลาดกระบัง จึงได้ดำเนินการเชิงสัญลักษณ์จัดตั้งหมู่บ้านฟิสิกส์นาโนเพื่อการพัฒนาปลูกแตงเมล่อนที่บ้านบ่อหว้า

    ภาพ/ข่าว งานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี