มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี , Kanchanaburi Rajabhat University
 

KRU Gallery

  ภาพ มรภ.กาญจน์ ร่วมจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มตะวันตกทำตามรอยเท้าพ่อ ตอบแทนคุณแผ่นดิน(4-5ต.ค.60)

  มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี ร่วมจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มตะวันตกทำตามรอยเท้าพ่อ ตอบแทนคุณแผ่นดิน

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประธานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภูมิภาคตะวันตกเป็นประธานจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มตะวันตกระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 – 2564) ขึ้น ระหว่างวันที่ 4 – 5 ตุลาคม 2560ณ โรงแรมแกรนด์แปซิฟิก ซอฟเฟอริน รีสอร์ทแอนด์สปา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เพื่อจัดทำยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มตะวันตก ระยะ 5 ปี ที่สอดคล้องกับปัญหาของชุมชนและท้องถิ่นแปลงยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏไปสู่การปฏิบัติ สนองพระราโชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากมหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มภูมิภาคตะวันตก รวม 4 จังหวัด ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมและมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เข้าร่วม

  อาจารย์ศุภกิจ จงศักดิ์สวัสดิ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีได้เผยถึงการนำศาสตร์พระราชาไปใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งเป็นบทบาทสำคัญของมหาวิทยาลัยราชภัฏซึ่งข้อสรุปจะนำไปเผยแพร่และถ่ายทอดให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกระดับที่จะร่วมกันขับเคลื่อนในมติต่างๆ เพื่อรองรับยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยตามพระราโชบาย สิ่งสำคัญที่สุดคือในเรื่องของศาสตร์พระราชาที่ต้องก้าวตามรอยเท้าพ่อ นับเป็นโอกาสหนึ่งที่จะสนองศาสตร์ของพระองค์ท่านที่ทรงปฏิบัติมาโดยตลอด

            หลังจากได้ขับเคลื่อนงานร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มภูมิภาคตะวันตก4 แห่ง ผลที่ได้ไม่ได้มองว่ามหาวิทยาลัยจะได้อะไร แต่สิ่งสำคัญที่สุดคือชุมชน ประชาชนและประเทศชาติได้อะไร มหาวิทยาลัยราชภัฎเป็นหน่วยงานราชการที่ต้องทำงานตอบแทนคุณแผ่นดิน จึงไม่ได้คาดหวังว่าจะได้อะไร แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรามีโอกาสได้ทำเพื่อตอบสนองคุณแผ่นดิน และเชื่อว่าแนวคิดเช่นนี้เป็นแนวคิดของทุกมหาวิทยาลัยราชภัฏที่จะต้องตอบสนองสังคม 

  ขอขอบคุณภาพข่าวจาก : งานสื่อสารองค์กร ม.วิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี