มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี , Kanchanaburi Rajabhat University
 

KRU Gallery

    ภาพ พิธีถวายความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (11 ต.ค. 60)

         วันพุธที่  11  ตุลาคม  2560 เวลา  13.00  น.  กลุ่มรักในหลวง รัชกาลที่ 9 ร่วมกับกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จัดพิธีถวายความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราชบรมนารถบพิตร ณ อาคารเรียนรวมและอเนกประสงค์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ได้ร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และร่วมกันถวายความอาลัยอย่างพร้อมเพรียงกัน เนื่องในเสด็จสวรรคตครบ 1 ปี ในวันที่ 13 ตุลาคม 2560

         ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียรอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ร่วมกล่าวถวายความอาลัยและคำสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ พร้อมยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 1 นาที นอกจากนั้นในพิธียังได้มีการอ่านทำนองเสนาะถวายความอาลัย  โดยนายสุขสันต์  อินทร์สวัสดิ์  นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 4 คณะครุศาสตร์ การแสดง “รำสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้” โดยกลุ่มนาฏกาญจน์  (ซึ่งรวมคณาจารย์ทางด้านนาฏศิลป์จากหลายสถาบัน และศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ที่อยู่ในจังหวัดกาญจนบุรีร่วมเป็นผู้แสดงรำในชุดนี้) และร่วมขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ต้นเสียงในการร้องนำ นางสาวปิยะพร แก่งเสี้ยน นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ

    ภาพ/ข่าวงานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี