มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี , Kanchanaburi Rajabhat University
 

KRU Gallery

    ภาพ โครงการบทบาทภาษาจีนต่ออาชีพอุตสาหกรรมบริการในอนาคต (8 พ.ย. 60)

         วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ได้จัดโครงการบรรยายในห้วข้อเรื่อง “บทบาทภาษาจีนต่ออาชีพอุตสาหกรมมบริการในอนาคต” โดยได้รับเกียตริจาก คุณทศพร ทองแท้ พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน เป็นผู้บรรยายในครั้งนี้

         โครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญในอาชีพอุตสาหกรรมบริการ เรียนรู้บทบาทและหน้าที่ในอาชีพอุตสาหกรรมบริการและอาชีพที่เกี่ยวข้องกับสายการบิน เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้และพัฒนาอาชีพของตนเองในอนาคตอย่างยั่งยืน

    ภาพ/ข่าว ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี