มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี , Kanchanaburi Rajabhat University
 

KRU Gallery

    ภาพ อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนามาตรฐานผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes) และนำสู่การปฏิบัติที่สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (10 พ.ย. 60)

         วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนามาตรฐานผลการเรียนรู้ (Learning  Outcomes) และนำสู่การปฏิบัติที่สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ณ ห้องประชุมไพลิน ชั้น 3 อาคาร 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โดยมีดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ให้เกียตริเป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม และอาจารย์มนต์สวรรค์ พลอยมุกดา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการอบรม

         โดยการอบรมในครั้งนี้ทางสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เห็นความสำคัญของการพัฒนาอาจารย์ ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการใช้กลยุทธ์การสอนโดยใช้ การพัฒนามาตรฐานผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes) เพื่อเชื่อมโยงสู่ผลการเรียนรู้ ตามที่หลักสูตรกำหนดไว้ จึงจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนามาตรฐานผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes) และนำสู่การปฏิบัติที่สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยในการประชุมครั้งนี้ ได้รับเกียตริจากวิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ทิพากร จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์แก่ผู้เข้าร่วมประชุม

         สืบเนื่องมากจากตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ที่มุ่งเน้นมาตรฐานผลการเรียนรู้ (Learning  Outcomes) ของผู้เรียน เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้คุณภาพของบัณฑิตที่ผลิตในสาขาหรือสาขาวิชาเอกของระดับคุณวุฒิเดียวกันของสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งมีมาตรฐานที่เทียบเคียงกันได้ ทั้งในระดับชาติและระดับสากลและได้ส่งเสริมสถาบันอุดมศึกษาให้สามารถดำเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างสม่ำเสมอ ด้วยความแนะนำจากคณะอนุกรรมการส่งเสริมและติดตามการดำเนินการตามกรอบมาตรฐานระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ทั้งนี้เพื่อให้ทันต่อแนวโน้มของโลกในการพัฒนาอุดมศึกษา ซึ่งมุ่งเน้นการประกันคุณภาพในระดับหลักสูตร เพื่อเทียบเคียงผลการเรียนรู้ของผู้เรียนในระดับสากลและเป็นไปตามทิศทางการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาของทุกประเทศทั่วโลก ตามนโยบาย Education 2030 ของ UNESCO

    ภาพ/ข่าว ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี