มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี , Kanchanaburi Rajabhat University
 

KRU Gallery

    ภาพ การเลือกตั้งกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยฯ(28ธ.ค.60)

    เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น. ณ สำนักงานอธิการบดี อาคาร9 ชั้น1 ได้มีการจัดการเลือกตั้งกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนข้าราชการ และผู้แทนพนักงาน โดยมีผลอย่างไม่เป็นทางการในการเลือกตั้งกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย ดังนี้ 1.ประเภทผู้แทนข้าราชการ (คณาจารย์) ได้แก่ หมายเลข 1 ดร.ไมตรี เกตุขาว 2.ประเภทผู้แทนข้าราชการ (สายสนับสนุน) ได้แก่ หมายเลข 1 นางนารี สุขดี 3.ประเภทผู้แทนพนักงาน (คณาจารย์) ได้แก่ หมายเลข 1 อ.ปชาชิต ลิมวัฒนานนท์ หมายเลข 4.ประเภทผู้แทนพนักงาน (สายสนับสนุน) ได้แก่ หมายเลข 1 นายเอกชัย กนกวจี