มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี , Kanchanaburi Rajabhat University
 

KRU Gallery

  ภาพ ม.ราชภัฏกาญจนบุรี ปฐมนิเทศนักศึกษาจีน อบรมหลักสูตรภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย รุ่นที่ 1

       วันนี้ 9 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น.ณ ห้องประชุมชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ดร. ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับและเปิดงานปฐมนิเทศนักศึกษาชาวจีน ในโครงการความร่วมมือทางวิชาการ อบรมหลักสูตรระยะสั้น รุ่นที่ 1

       หลังจากนั้นเป็นการแนะนำผู้บริหารและอาจารย์ประจำคณะมนุษยยสาสตร์และสังคมศาสตร์มอบพวกมาลัยแสดงการต้อนรับ ต่อด้วยการให้นักศึกษาชาวจีนกล่าวแสดงความรู้สึกในการมาเรียน

       โดยในครั้งนี้มหาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินกุ้ยโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้จัดนักศึกษาเข้าร่วม จำนวน 20 คน และจัดอบรมระหว่างวันที่ 8 มกราคม - 8 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้เรียนรู้ด้านภาษาไทย วิถีไทยและวัฒนธรรมไทย พร้อมทั้งการศึกษาเรียนรู้การสอนของอาจารย์ชาวไทย เพื่อนำไปปรับใช้ในการเรียนต่อไป

   

  ภาพ/ข่าว ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี