มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี , Kanchanaburi Rajabhat University
 

KRU Gallery

    คณะวิทยาการจัดการ ได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านของชนชาติพันธุ์ต่างๆ

         วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและอนุรัก ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านของชนชาติพันธุ์ต่างๆขึ้นภายใต้โครงการ "ลานวัฒนธรรม" ครั้งที่ 5 ณ บริเวณลานวัฒนธรรม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

         โดยมี รศ. ดร. ณรงค์ อยู่ถนอมนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  กล่าวเปิดงาน พร้อมดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี คณะผู้บริหาร คณาจารย์บุคลากร นักศึกษา และผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม

         กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไปได้เรียนรู้ถึงศิลปวัฒนธรรมของชนชาติพันธุ์ต่างๆ มีส่วนร่วมในการส่งเสริม ทำนุบำรุง เชิดชูภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างจิตสำนึกของนักศึกษาให้ตระหนักในคุณค่าศิลปวัฒนธรรมที่แตกต่าง และการอยู่ร่วมกันได้ในสังคมพหุวัฒนธรรม ซึ่งนักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไปนับถือ ศาสนาพุทธ คริสต์ อิสลาม หรือผู้ที่อยู่ในกลุ่มชนชาติพันธุ์ต่างๆ สามารถทำกิจกรรมร่วมกันได้

         ในงานจะมีการจัดกิจกรรมแข่งขันตำถาดแซ่บ และการแสดงของนักศึกษาแต่ละสาขาวิชา รวมถึงการออกร้านของนักศึกษา อาทิเช่น ขนมจีน แกงเขียวหวาน ขนมครก ข้าวเกรียบ ส้มตำ ฯลฯ