มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี , Kanchanaburi Rajabhat University
 

KRU Gallery

    ภาพโครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพ การทำธุรกิจผลิตภัณฑ์ความงามจากตาลโตนด ( 29 มี.ค. 61)

         หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จัดโครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพ การทำธุรกิจผลิตภัณฑ์ความงามจากตาลโตนด ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 29 - 31 มีนาคม พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพร้อมให้คำแนะนำถึงช่องทางการทำธุรกิจ

    โครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพ “การทำธุรกิจผลิตภัณฑ์ ความงามจากตาลโตนด” จัดขึ้นเพื่อเป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัยสู่ภายนอก และเป็นการสนับสนุนการใช้ตาลโตนดที่มีเป็นจำนวนมากภายในจังหวัดมาต่อยอดและพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถจัดจำหน่ายได้จริง ซึ่งจะเป็นการสร้างอาชีพเสริมและเพิ่มรายได้อีกทางหนึ่งให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ และเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจที่เข้มแข็ง ก่อให้เกิดความเข้าใจ พร้อมทั้งตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรในท้องถิ่นของตนเองเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาอย่างเป็นระบบ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ระบบเศรษฐกิจของประเทศต่อไป พร้อมทั้งยังทำให้เกิดผู้ประกอบการใหม่สนใจสมัครเข้าร่วมบ่มเพาะกับหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีอีกด้วย

         สำหรับการอบรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรทั้ง 5 ท่าน มาอบรมให้ความรู้ ได้แก่ 1.ดร.วิชาญ พันธุ์ประเสริฐ 2.อ.ลลิดา ฉายาวัฒน์  3.ดร.วราภรณ์ จังธนสมบัติ 4. คุณยุพา เย็นกลม 5.อ.ศิริรัตน์ เช็งเส็ง โดยผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่เป็นประชาชนในชุมชนที่สนใจ ซึ่งจะได้เรียนรู้เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องสำอางและตาลโตนด ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการลงทุนในการประกอบชีพ ความรู้ในการทำธุรกิจสำหรับผลิตภัณฑ์เพื่อความงามและแรงบันดาลใจการทำธุรกิจ รวมถึงการปฏิบัติทดลองทำผลิตภัณฑ์ อาทิ สบู่เหลว สบู่ใส สครับขัดผิว มาสก์ โลชั่น