มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี , Kanchanaburi Rajabhat University
 

KRU Gallery

    ภาพ การอบรมพัฒนาครูด้านการสอนภาษาอังกฤษ ระดับภูมิภาค (รุ่นที่ 16) (7 พ.ค. 61)

         วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 ผศ. ขวัญนรี กล้าปราบโจร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ให้เกียรติกล่าวเปิดงานการอบรมพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (Boot Camp) ระดับภูมิภาค Regional English Training Center รุ่นที่ 16 ณ ห้องประชุมอรพิม อาคารบริการวิชาการและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โดยมี ครูวิจิตรา เศรษฐกร ผู้จัดการศูนย์พัฒนาครูด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ กล่าวรายงาน สำหรับการอบรมพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (Boot Camp) ระดับภูมิภาค รุ่นที่ 16 ซึ่งจะจัดในอบรมระหว่างวันที่ 7 - 25 พฤษภาคม 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความสามารถของนักเรียนไทยในด้านการใช้ภาษาอังกฤษ นำไปสื่อสารในชีวิตประจำวันได้ และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศไทย อีกทั้งเพื่อให้ผู้อบรมตะหนักถึงความสำคัญของการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และสามารถวางแผน ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม โดยมี ครูต่างชาติจากสถาบัน British Council และ Master Trainers ที่ให้ความช่วงยเหลือทางด้านภาษา และกิจกรรม(Boot Camp) ในครั้งนี้ด้วย