มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี , Kanchanaburi Rajabhat University
 

KRU Gallery

    ภาพ ประชุมลงนามความร่วมมือภายใต้โครงการสนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่ายพื้นที่ภาคกลางตะวันตก (10 พ.ค. 61)

         วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เข้าร่วมประชุมเพื่อลงนามความร่วมมือภายใต้โครงการสนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่ายพื้นที่ภาคกลางตะวันตก ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

         โดยเป็นการลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏภูมิภาคตะวันตกทั้ง 4 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบ้านจอมบึง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ในร่วมกันพัฒนาท้องถิ่น