มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี , Kanchanaburi Rajabhat University
 

KRU Gallery

  โครงการสัมนาวิชาการ เรื่อง “การเข้าถึงสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัย” (23 พ.ค. 61)

       วันที่ 23 พ.ค. 2561 เวลา 09.30 น. ผศ.เชิดชาย ดวงภมร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ได้ให้เกียรติกล่าวเปิดโครงการสัมนาวิชาการ เรื่อง “การเข้าถึงสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัย” ในหัวข้อกองทุนพัฒนาบุคลากร กองทุนกู้ยืมเงินสวัสดิการและความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวกับสวัสดิการ ณ ห้องประชุมไพลิน อาคาร 9 ชั้น3 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จัดโดยสภาคณาจารย์และข้าราชการ

       โดยภายในงานได้รับเกียรติจากวิทยาการ ได้แก่

        - นายกฤติเดช มั่งตา กรรมการสภาคณาจารย์ฯ / นิติกร

        - นายเอกชัย กนกวจี กรรมการสภาคณาจารย์ฯ / นิติกร

        - ผู้แทนจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี

        - ผู้แทนจากธนาคารออมสิน

        - ผู้แทนจากธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

        - ผู้แทนจากธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน