มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี , Kanchanaburi Rajabhat University
 

KRU Gallery

    ภาพ พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนในมหาวิทยาลัย (Green Youth) (8 ก.ย. 61)

         วันที่ 8 กันยายน 2561 ผศ. ขวัญนรี กล้าปราบโจร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนในมหาวิทยาลัย (Green Youth) ระหว่างกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ โดยมี นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ ผู้แทนนักศึกษาชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 200 คน ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต จังหวัดปทุมธานี

         โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการผลักดัน ให้เครือข่ายเยาวชนสิ่งแวดล้อมเป็นองค์กรหลักในการเชื่อมประสานเครือข่ายเยาวชน และทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสาร เรื่องราวสิ่งแวดล้อมที่เป็นประโยชน์ แก่สมาชิกเครือข่ายเยาวชนสิ่งแวดล้อมระดับประเทศให้ได้รับทราบ พร้อมทั้งหนุนเสริมการทำงานของเยาวชนผ่านทางชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศ และในปี 2561 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินกิจกรรมความร่วมมือเพื่อพัฒนาเยาวชนสู่สังคมบริโภคเพื่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการสนับสนุนงบประมาณการดำเนินกิจกรรมเครือข่ายเยาวชนด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อเป็นการพัฒนาและยกระดับ แนวทางการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมในมหาวิทยาลัย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งจึงได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth) เพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว Green University