มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี , Kanchanaburi Rajabhat University
 

KRU Gallery

    โครงการประดับอินทรธนูชุดปฏิบัติราชการพนักงานมหาวิทยาลัย (ชุดสีกากี) (8 ต.ค. 61)

    Kanchanaburi Rajabhat University

         วันที่ 8 ตุลาคม 2561 สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จัดพิธีการประดับอินทรธนูชุดปฏิบัติราชการพนักงานมหาวิทยาลัย (ชุดสีกากี) ณ ห้องประชุมศรี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

         โดยมี ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ต่อด้วยอธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ได้ประดับอินทรธนูชุดปฏิบัติราชการพนักงานมหาวิทยาลัย (ชุดสีกากี) ให้กับบุคลากร และอธิการบดีนำกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินต่อหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และกล่าวให้โอวาทกับบุคลากรที่เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว

         สำหรับโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้พนักงานมหาวิทยาลัยเกิดความภาคภูมิใจในเกียรติและศักดิ์ศรีในการปฏิบัติราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏ และให้ตระหนักถึงการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ดังคำกล่าวที่ว่า “คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน” ด้วยความสำนึกของ “คนราชภัฏ” จึงชัดเจนแล้วว่า ทุกคนจักต้องมีจิตสำนึกที่จะต้องอุทิศตน ทำงานทุกอย่างเพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีและเทิดทูน อย่างหาที่สุดมิได้ จะกระทำสิ่งใดต้องคิดคำนึงเพื่อประชาชนเป็นที่ตั้ง รวมทั้งปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยให้เปรียบเสมือนได้กระทำเพื่อถวายพระองค์ทุกกรณี