มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี , Kanchanaburi Rajabhat University
 

KRU Gallery

    ภาพ การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องความรู้ด้านการกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคมและอัตราค่าบริการโทรคมนาคม ในส่วนภูมิภาค (2 พ.ย. 61)

         วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เข้าร่วมงานการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องความรู้ด้านการกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคมและอัตราค่าบริการโทรคมนาคม ในส่วนภูมิภาค พร้อมรับมอบของที่ระลึกจากสำนักงาน กสทช. โดยมี ท่านก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร รองเลขาธิการ กสทช. สายงานกิจการโทรคมนาคม เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ณ ห้องประชุมอรพิม ชั้น 2 อาคารบริการวิชาการและบัณฑิตศึกษา

         การอบรมในครั้งนี้มุ่งเน้นในการสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องการกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคม และอัตราค่าบริการโทรคมนาคม รวมทั้งผลกระทบเชิงเศรษฐกิจต่อภาคประชาชนจากการกำกับดูแลที่ก่อให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส และเป็นช่องทางในการเป็นกระบอกเสียงถ่ายทอดความรู้ดังกล่าวไปยังสังคมต่างๆ รอบตัว ตลอดจนเป็นการจุดประกายและสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นิสิตและนักศึกษาให้มีความสนใจและเตรียมพัฒนาตนเองเพื่อประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับด้านการสื่อสารและโทรคมนาคมในอนาคด