ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการสัมนาวิชาการ เรื่อง “การเข้าถึงสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัย”(23 พ.ค. 61)
มรภ.เชียงใหม่เข้าศึกษาดูงานสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (15 พ.ค. 61)
โครงการยกย่องเกียรตืคุณคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
กิจกรรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น (กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับชุมชน ครั้งที่ 7) ( 2 พ.ค.61)
คณะเทคโนฯร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช(25เม.ย61)
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำแบบสำรวจหลักฐาน ITA (19 เม.ย 61)
มรภ.กาญจนบุรี ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก มทร.รัตนโกสินทร์ (31 มี.ค. 61)
การประกวด ดาว-เดือน พ.จ.น.ก. สั้มพันธ์ ครั้งที่ 40 (22มี.ค.61)
ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการให้บริการวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กับ เทศบาลตำบลหนองบัว (19 มี.ค.61)
คณะวิทยาการจัดการ ได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านของชนชาติพันธุ์ต่างๆ