มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี , Kanchanaburi Rajabhat University
 
 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่าน โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร


    สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 23 - 24 สิงหาคม 2558 และรุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 30 – 31 สิงหาคม 2558 ณ ประชุมไพลิน อาคาร 9 ชั้น 3 โดยมีวิทยากร คือ รุ่นที่ 1 รองศาสตราจารย์ ดร.วศิน อิงคพัฒนากุล และ ดร.ประสิทธ์ พงษ์เรืองพันธุ์ รุ่นที่ 2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธ์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาคย์ ดุลสัมพันธ์

 

 

รายชื่อผู้ผ่านการอบรมและขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร รุ่นที่ 1

 

รายชื่อผู้ผ่านการอบรมและขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร รุ่นที่ 2

 ผู้เขียน :pr วันที่ :2015-10-02 15:36:56 แก้ไขวันที่ :2015-10-02 16:04:49