มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี , Kanchanaburi Rajabhat University
 
 เรื่อง นายกสภามหาวิทยาลัย มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์ฯ(21 ม.ค.60)


           นายกสภามหาวิทยาลัย  มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์ฯ

 

           เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2560 รศ.ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม นายกสภามหาวิทยาลัย มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 แขนงวิชาการโฆษณา คณะวิทยาการจัดการ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 โครงการประกวดสารคดีสั้นเชิงข่าว 5 นาที ระดับอุดมศึกษา new Young Reporter ปี 2 หัวข้อ รักษ์น้ำ จัดโดยสถานีโทรทัศน์นิว ทีวี และรับรางวัลเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี มีรายชื่อดังนี้ 1) นางสาวริศารัศม์ ลิ้มทวีโรจน์ 2) นายชาคริต พานทอง 3) นายโมไนย แก้วบัวผัน 4) นายพงศกร ทองก้านเหลือง 5) นายวัชรินทร์ ละอองนิล 6) นายนวพล บุญประเสริฐ อาจารย์พัชรินทร์ บุญสมธป อาจารย์ที่ปรึกษา โดยมี ผศ.ธีระพันธ์ โชคอุดมชัย คณบดี คณะวิทยาการจัดการ ร่วมแสดงความยินดีผู้เขียน :pr วันที่ :2017-01-24 14:38:30 แก้ไขวันที่ :2017-01-24 14:39:53