มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี , Kanchanaburi Rajabhat University
 
 เรื่อง นักศึกษาคณะเทคโนโลยีฯได้รับรางวัลชมเชย ในการประกวดการแข่งขันโครงการศิลปะ ณ มรภ.พระนคร (25-27 ม.ค.60)


  • นักศึกษาคณะเทคโนโลยีฯได้รับรางวัลชมเชย ในการประกวดการแข่งขันโครงการศิลปะ ณ มรภ.พระนคร (25-27 ม.ค.60)

     

           เมื่อวันที่ 25 - 27 มกราคม 2560  อ.ชนันท์ธิพัฒน์ พรหมสนธิ์ และ อ.จรายุทธ ประทีปวรกาญจน์ อาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำนักศึกษาเข้าร่วมประกวดโครงการมหกรรมวิชาการบูรณาการกับศิลปะและวัฒนธรรม และการประชุมเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบันระดับชาติครั้งที่ 8 โดยนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้รับรางวัลชมเชย ในการประกวดการแข่งขันโครงการศิลปะ ด้วยการนำผลงาน "ขนมจีนน้ำยาหยวกกล้วย โมฮิงกา" เข้าแข่งขันทำให้ได้รับรางวัลชมเชยในครั้งนี้ด้วย

            ซึ่งการประชุมเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบันระดับชาติครั้งที่ 8 มีวัตถุ ประสงค์ เพื่อสร้างความร่วมมือการประกันคุณภาพการศึกษาและกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปะและวัฒน ธรรม สร้างองค์ความรู้ด้านการประกันคุณภาพในมิติของการเรียนรู้ในทศวรรษที่ 21 ให้แก่นิสิตนักศึกษาและบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานศิลปะและวัฒนธรรมไทยร่วมใจจิตอาสา ณ มหา วิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพฯ ทั้งนี้คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ได้ลงนามความร่วมมือด้านอนุรักษ์ สืบสานศิลปะและวัฒนธรรมกับ 13 สถาบัน อีกด้วย 

สามารถรับชมภาพทั้งหมดได้ที่  http://www.kru.ac.th/th/mod_gallery.php?gallery_id=1210

 ผู้เขียน :pr วันที่ :2017-01-27 10:51:14 แก้ไขวันที่ :