มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี , Kanchanaburi Rajabhat University
 
 เรื่อง นักศึกษาพัฒนาชุมชนปี4 เข้าร่วมงานนำเสนองานวิจัยระดับชาติ(7เม.ษ.60)


สามารถรับชมภาพทั้งหมดได้ที่  http://www.kru.ac.th/th/mod_gallery.php?gallery_id=1267

นักศึกษาพัฒนาชุมชนปี4 เข้าร่วมงานนำเสนองานวิจัยระดับชาติ(7เม.ษ.60)

        นางสาวชมพูนุช คำจันทร์ นางสาวหทัยชนก ตันธนะชัย และนายมนัส นักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ชั้นปีที่ 4 คณะมุนษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ได้เข้าร่วมนำเสนองานวิจัยระดับชาติ จากการประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมุนษย์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมราชาวดี ชั้น 2 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ วันที่ 7 เมษายน 2560 โดยมี ว่าที่ร้อยตรี นพรัตน์  ไชยชนะ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนควบคุมทีมนักศึกษาในการเข้าร่วมนำเสนองานวิจัยระดับชาติ ซึ่งนักศึกษาได้นำเสนองานวิจัย 2 เรื่อง โดยเรื่องที่ 1. เรื่อง การดำเนินงานของกองทุนหมู่บ้าน:กรณีศึกษาบ้านตลุงใต้ ตำบลดอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี เรื่องที่ 2.การประยุกต์ใช้หลักการเศรษฐกิจพอเพียง:กรณีศึกษาบ้านห้วยน้ำโจน ตำบลเขาน้อย อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ผู้เขียน :pr วันที่ :2017-04-19 11:18:24 แก้ไขวันที่ :2018-08-20 09:21:15