มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี , Kanchanaburi Rajabhat University
 
 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนัก สถาบัน พ.ศ.2560