มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี , Kanchanaburi Rajabhat University
 
 เรื่อง การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ