มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี , Kanchanaburi Rajabhat University
 
 เรื่อง โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21” (20 ก.ค. 60)


รับชมภาพทั้งหมดได้ที่http://www.kru.ac.th/th/mod_gallery.php?gallery_id=1319

วันที่ 20 กรกฏาคม 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21” ณ ห้องประชุมศรีภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

โดยมี ผศ.เชิดชาย ดวงภมร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจากวิทยากร ผศ.ดร.มาเรียม นิลพันธุ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มาบรรยายในหัวข้อ “การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning” สำหรับโครงการดังกล่าวทางคณะได้เห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อสร้างบัณฑิตให้มีคุณภาพ มีภาวะการเป็นผู้นำ มีความคิดสร้างสรรค์ และมีทักษะที่จำเป็นต่อการพัฒนาสู่ความเป็นมืออาชีพ มุ่งเน้นกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญด้วยวิธีการสอนที่หลากหลาย จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและการวัดและการประเมินผลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสภาพจริง เพื่อรวบรวมแนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาการเรียนการสอนนักศึกษาและเพื่อนำความรู้และแนวปฏิบัติที่ดีมาใช้ในการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน สามารถขับเคลื่อนองค์กรสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ในสังกัดคณะฯผู้เขียน :pr วันที่ :2017-07-20 13:35:05 แก้ไชวันที่ :2017-07-20 13:45:10