มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี , Kanchanaburi Rajabhat University
 
 เรื่อง มรภ.กาญจนบุรี ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 (31 ก.ค. 60)


 

                                                                                                                                         รับชมภาพกิจกรรม

             กองพัฒนานักศึกษาและองค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
ระหว่างวันที่ 31 ก.ค. – 4 ส.ค. 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี   โดยในวันที่ 31 กรกฎาคม 2560   ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร อธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมกล่าวต้อนรับและให้โอวาทกับนักศึกษาและผู้ปกครอง จากนั้นแนะนำผู้คณะผู้บริหาร
และรองอธิการบดีฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา ผศ.เชิดชาย ดวงภมร พร้อมกับผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กองพัฒนานักศึกษาได้พบและ
พูดคุยชี้แจงกับนักศึกษาในเรื่องของกิจกรรมและกฎระเบียบด้านต่างๆ ในช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมการเข้าฐาน 6 ฐานของแต่ละคณะและองค์การบริหารกิจกรรม
นักศึกษา เพื่อให้น้องๆนักศึกษาใหม่ได้ทำกิจกรรมและเรียนรู้คณะต่างๆพร้อมกับรู้จักมหาวิทยาลัยมากยิ่งขึ้น     สำหรับกิจกรรมในวันที่ 1 สิงหาคม 2560
นักศึกษาจะเข้าร่วมกิจกรรมแบ่งกลุ่มตามคณะที่สังกัด ช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมซักซ้อมพิธีบายศรีสู่ขวัญและพิธีอัญเชิญพระราชลัญจกรและถวายสัตย์ปฏิญาณตน
เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี วันที่ 2 สิงหาคม 2560 พิธีอัญเชิญพระราชลัญจกรและถวายสัตย์ปฏิญาณตน ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาญจนบุรีและพิธีบายศรีสู่ขวัญ ณ อาคารเรียนรวมและอเนกประสงค์ ในวันที่ 3-4 สิงหาคม 2560 เป็นการปฐมนิเทศในระดับคณะ
            การปฐมนิเทศนักศึกษา เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัย สำหรับนักศึกษาใหม่ ในแต่ละภาคปีการศึกษา ในการเข้ามาร่วมเรียนรู้และรับฟัง
การถ่ายทอดบรรยายจากวิทยากรทางมหาวิทยาลัย ซึ่งอาจจะเป็นการแนะนำมหาวิทยาลัยที่เราได้เข้าการศึกษา เป็นการทำความรู้จัก อีกทั้งเหมือนเป็นการ
ปฐมฤกษ์ต้อนรับนักศึกษาใหม่สู่การศึกษาระดับอุดมศึกษาผู้เขียน :pr วันที่ :2017-07-31 17:06:29 แก้ไขวันที่ :2017-08-02 14:37:47