มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี , Kanchanaburi Rajabhat University
 
 เรื่อง โครงการแข่งขันทักษะวิชาการ “KRU Academic Skills Competition for Secondary School”ประจำปี 2560 (ครั้งที่ 2) (17-18 ส.ค. 60)


ชมภาพกิจกรรม

                  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีจัดโครงการแข่งขันทักษะวิชาการ “KRU Academic Skills Competition for Secondary School”ประจำปี 2560 (ครั้งที่ 2) ระหว่างวันที่ 17 – 18  สิงหาคม  2560 ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  

                  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีได้ดำเนินการตามพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษาและมุ่งเน้นการพัฒนาท้องถิ่นอย่างมุ่งมั่น โดยเป็นแหล่งเรียนรู้ และเป็นหลักทางวิชาการของสังคม  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีในปัจจุบัน ถือเป็นพันธกิจสำคัญหนึ่งที่ต้องแสดงบทบาทและศักยภาพทางวิชาการให้เป็นที่ประจักษ์  ตลอดจนเป็นศูนย์กลางในการเพิ่มพูนทักษะทางวิชาการให้ครอบคลุมทุกมิติ ในการนี้เพื่อให้มหาวิทยาลัยบรรลุผลในวัตถุประสงค์ดังกล่าว  ซึ่งในปี 2559 ที่ผ่านมา ได้จัดการแข่งขันขึ้นเป็นครั้งแรกมีโรงเรียนต่างๆ ทั้งในเขตจังหวัดกาญจนบุรี สุพรรณบุรี และราชบุรี ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันเป็นจำนวนมากและได้รับการชื่นชมในประสิทธิภาพการจัดงาน  ในปี 2560 จึงได้จัดโครงการแข่งขันทักษะวิชาการ “KRU Academic Skills Competition for Secondary School” ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2 ขึ้น เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการได้แสดงศักยภาพทางวิชาการ เพื่อการให้บริการวิชาการกับโรงเรียนที่มีการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและเป็นการสร้างกิจกรรมการมีส่วนร่วมด้านการพัฒนาทักษะทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีกับโรงเรียนที่มีการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

โดยจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ 9 สาขา ประกอบด้วยสาขาเคมี, ชีววิทยา, ฟิสิกส์, คณิตศาสตร์, คอมพิวเตอร์, ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย, สังคมศึกษา และการท่องเที่ยว  ซึ่งมีเงินรางวัลดังนี้

รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

         รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

         รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง  เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

         รางวัลชมเชย 2 รางวัล   เงินรางวัลละ  500 บาท พร้อมเกียรติบัตรผู้เขียน :pr วันที่ :2017-08-18 13:32:34 แก้ไขวันที่ :