มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี , Kanchanaburi Rajabhat University
 
 เรื่อง กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน เผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น (17 ส.ค. 60)


รับชมภาพกิจกรรม

   เมื่อวันที่ 17 ส.ค. 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีได้จัดกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน เผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยการบวงสรวงพระวิษณุกรรมและครอบครูช่าง ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

   ครู เป็นผู้ประสิทธิประสานสรรพศิลปะวิทยาการ ประกอบด้วย ครูจิตวิญญาณ และครูผู้สืบทอดสั่งสอนต่อๆ กันมา พระวิษณุกรรมเป็นครูช่างทางจิตวิญญาณ ที่ช่างไทยให้ความนับถือเป็นเทพเจ้าแห่งงานช่าง และความสำเร็จ พิธีกรรมครอบครูช่างเป็นพิธีได้กระทำกันสืบทอดต่อๆ กันมานับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน นักศึกษาใหม่คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทุกคนควรต้องได้รับการครอบครูช่าง เพื่อแสดงถึงความกตัญญูกตเวทีและสิริมงคลในการเริ่มต้นการศึกษาสรรพ ศิลปวิทยาการต่างๆ

   ดังนั้นทางคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ฯ จึงได้เล็งเห็นความสำคัญ ในการดำเนินโครงการบวงสรวงพระวิษณุกรรมและครอบครูช่าง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อให้นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมฯ ได้แสดงถึงความเคารพนับถือ และระลึกถึงคุณความดีของอาจารย์ ผู้ประสิทธิประสาทวิชาความรู้แก่นักศึกษา และเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทยสืบต่อ ด้วยเหตุผลข้างต้นจึงของเสนอจัดทำโครงการบวงทรวงพระวิษณุกรรมและครอบครูช่าง ประจำปีการศึกษา 2560

ภาพโดยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ข่าว โดยงานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีผู้เขียน :pr วันที่ :2017-08-21 14:41:22 แก้ไขวันที่ :