มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี , Kanchanaburi Rajabhat University
 
 เรื่อง สนอ.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ วิพากษ์แผนพัฒนาและแผนประจำปี (22 ส.ค. 60)


รับชมภาพกิจกรรม

         วันที่  22  สิงหาคม  2560  สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ วิพากษ์แผนพัฒนาและแผนประจำปีสำหรับการบริหารจัดการสำนักงานอธิการบดี ณ  ห้องประชุมศรีภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

         ตามที่สำนักงานอธิการบดี ได้จัดทำแผนพัฒนาสำนักงานอธิการบดี 4 ปี  พ.ศ.2561 – 2564โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสำนักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ 5- 7 กรกฎาคม 2560 ณ จังหวัดระยองไปแล้วนั้น บัดนี้ได้มีการจัดทำ (ร่าง )แผนพัฒนาสำนักงานอธิการบดี 4 ปี  เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับประกอบกับสำนักงานอธิการบดีจะต้องดำเนินการจัดทำแผนประจำปีสำหรับการบริหารจัดการสำนักงานอธิการบดี เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงาน

          สำหรับการประชุมในครั้งนี้จะเป็นการนำเสนอ/วิพากษ์แผนพัฒนาสำนักงานอธิการบดี พ.ศ.2561 – 2564 และสรุปผล นำเสนอ/วิพากษ์แผนบริหารความเสี่ยง สำนักงานอธิการบดีและสรุปผล นำเสนอ/วิพากษ์แผนแผนการจัดการความรู้ สำนักงานอธิการบดี และสรุปผล

ภาพ/ข่าว งานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีผู้เขียน :pr วันที่ :2017-08-22 16:35:38 แก้ไขวันที่ :