มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี , Kanchanaburi Rajabhat University
 
 เรื่อง หน่วยส่งเสริมสุขภาพและอนามัย กองพัฒนานักศึกษา ได้จัด โครงการ“ขยับกายใส่ใจสุขภาพด้วยแอโรบิค” (22 ส.ค. 60)


รับชมภาพกิจกรรม

      ในวันที่ 22 สิงหาคม 2560 ผศ.เชิดชาย ดวงภมร ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ“ขยับกายใส่ใจสุขภาพด้วยแอโรบิค” จัดโดย หน่วยส่งเสริมสุขภาพและอนามัย กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ในระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม 2560 - วันที่ 14 กันยายน 2560  เวลา 17.00 - 18.00 น.  ณ ลานหน้าอาคารนันทนาการและบริการนักศึกษา (กิจกรรมจัดทุก วันอังคาร พุธ และพฤหัสบดี รวม 12 ครั้ง) เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากร ที่สนใจ มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บและให้นักศึกษาและบุคลากร มีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี สำหรับนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อย 9 ครั้ง จะได้รับการบันทึกกิจกรรมเลือกด้านกีฬา/สุขภาพ จึงขอเชิญชวนนักศึกษาและบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมในวันเวลาดังกล่าว

      การออกกำลังกายเป็นสิ่งที่มีความสำคัญต่อระบบหายใจและระบบไหลเวียนเลือด ทำให้ระบบต่างๆของร่างกายทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถผ่อนคลายความตึงเครียดได้ ซึงก่อให้เกิดการพัฒนา สุขภาวะที่ดี ห่างไกลจากโรค การออกกำลังกายเป็นกลุ่มจะทำให้ปรับตัวเข้ากับสังคมได้ง่าย มีน้ำใจ มีจิตใจร่าเริง ไม่เซื่องซึม

ภาพ/ข่าว งานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีผู้เขียน :pr วันที่ :2017-08-24 10:08:48 แก้ไชวันที่ :