มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี , Kanchanaburi Rajabhat University
 
 เรื่อง ม.ราชภัฏกาญจนบุรีคว้ารางวัลชนะเลิศ ได้รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในการประกวดนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยี ระดับประเทศ ครั้งที่ 8 ( 21-22 ส.ค.60 )


 

ม.ราชภัฏกาญจนบุรีคว้ารางวัลชนะเลิศ ได้รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในการประกวดนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยี ระดับประเทศ ครั้งที่ 8 ( 21-22 ส.ค.60 )

      นักศึกษาคณะครุศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โดยมีดร.ปกรณ์ ประจวบวัน อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำทีมนักศึกษาคว้ารางวัลชนะเลิศ ระดับอุดมศึกษาและบุคคลทั่วไป ประเภทนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยี ได้รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในผลงาน : ผลของการฉีดพ่นวัสดุนาโนซิงค์ออกไซด์พร้อมทั้งให้แสง LED ต่อการเจริญเติบโตของแตงเมล่อน และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 : ผลของการฉีดพ่นวัสดุนาโนซิงค์ออกไซด์พร้อมทั้งให้แสง LED ต่อการเจริญเติบโตของมะเขือเทศราชินี ในการประกวดนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยี ระดับประเทศ ครั้งที่ 8 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-22 สิงหาคม 2560 ณ หอประชุมใหญ่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

      โดยการจัดการประกวดในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้ครู นักเรียน นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ได้มีโอกาสส่งผลงานหรือสิ่งประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องกับนาโนเทคโนโลยีเข้าประกวดพร้อมทั้งเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับนาโนเทคโนโลยี ส่งเสริมพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการประยุกต์ใช้ความรู้ด้านนาโนเทคโนโลยีในระดับชุมชน พร้อมทั้งกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาองค์ความรู้อันก่อให้เกิดการพัฒนาในระดับสูงเพิ่มมากขึ้น

ภาพ  : http://www.nano.kmitl.ac.th

ข่าว : งานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

 

 ผู้เขียน :pr วันที่ :2017-08-24 15:06:55 แก้ไขวันที่ :