มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี , Kanchanaburi Rajabhat University
 
 เรื่อง การประชุมเพื่อชี้แจงแนวปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบาย ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) (26-28 ส.ค. 60)


รับชมภาพกิจกรรม

     มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จัดประชุมเพื่อชี้แจงแนวปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบาย ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 26 – 28 สิงหาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

     ในวันที่ 27 สิงหาคม 2560 ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาการ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานและบรรยายให้ความรู้ “นโยบายการสนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ใหม่ฯ ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา”  โดยมีดร.ณรงค์เณช รัตนานนท์เสถียร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน ประชุมเพื่อชี้แจงแนวปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบาย ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)

      สำหรับการประชุมจัดขึ้นเพื่อประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ให้แก่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานด้านนโยบายและแผนของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศและเพื่อระดมความคิด แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างแนวปฏิบัติ และสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานด้านนโยบายและแผนของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ

     โดยการประชุมจะมีการบรรยายให้ความรู้เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์  โดย พลตรีณัฐพงษ์ เพราแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิด้านยุทธศาสตร์ การบรรยายให้ความรู้เรื่องนโยบายการบริหารงบประมาณและงบประมาณบูรณาการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยคุณดรงค์รัตน์ กล้าหาญ ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณด้านสังคม 2 สำนักงบประมาณ

      พร้อมกันนี้สำนักงานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ.มรภ.) ได้จัดการประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 5(137)/2560 ณ ห้องประชุมอรพิม อาคารบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ภาพ/ข่าว งานประชาสัมพันธ์และนักศึกษานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีผู้เขียน :pr วันที่ :2017-08-28 15:30:17 แก้ไชวันที่ :