มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี , Kanchanaburi Rajabhat University
 
 เรื่อง ประชุมสรุปการดำเนินงานในโครงการพัฒนาครูภายใต้โครงการการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา (STEM Education) (2 ก.ย. 60)


ภาพกิจกรรม

     วันที่ 2 กันยายน 2560 ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ได้เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมสรุปการดำเนินงานในโครงการพัฒนาครูภายใต้โครงการการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา (STEM Education) ณ ห้องประชุมอรพิม อาคารบริการวิชาการและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

      ด้วยคระครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ได้จัดสรุปและรายงานการดำเนินงานในโครงการพัฒนาครูภายใต้โครงการการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา (STEM Education) เพื่อพัฒนาความสามารถการคิดในกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของผู้เรียน โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีเป็นพี่เลี้ยง โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป็นครูจากโรงเรียนในจังหวัดกาญจนบุรี 11 โรงเรียน จำนวน 110 คน ดังนี้ 1.โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา 2.โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา 3.โรงเรียนบ้านหาดงิ้ว 4.โรงเรียนวัดป่าถ้ำภูเตย 5.โรงเรียนบ้านห้วยเสือ 6.โรงเรียนบ้านทุ่งเสือโทน 7.โรงเรียนบ้านวังผาตาด 8.โรงเรียนวัดคร้อพนัน 9.โรงเรียนวัดสำนักคร้อ 10.โรเรียนวัดหวานเหนียว “ปุญสิริวิทยา” 11.โรงเรียนวัดไชยชุมพลชนะสงคราม และมีอาจารย์ เจ้าหน้าที่ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จำนวน 15 คน

     ซึ่งกิจกรรมในการประชุมเป็นการให้โรงเรียนที่เข้าร่วมนำสรุปและเสนอการดำเนินงานพร้อมพิธีมอบใบประกาศนียบัตร

ภาพ/ข่าว งานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีผู้เขียน :pr วันที่ :2017-09-04 11:36:53 แก้ไขวันที่ :2017-09-04 12:27:54