มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี , Kanchanaburi Rajabhat University
 
 เรื่อง ม.ราชภัฏกาญจนบุรีให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากม.ราชภัฏเชียงใหม่ (11 ก.ย. 60)


ภาพกิจกรรม

     วันที่ 11 กันยายน 2560 (วันนี้) สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมสภา อาคาร 9 ชั้น 2

     โดยมีดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร อธิการบดี พร้อม ผศ.ดร.พจนีย์ สุขชาวนา รองอธิการบดี ผู้อำนวยการ และบุคลากร จากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ให้การต้อนรับ ซึ่งทางสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้เข้าศึกษาดูงานเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานด้านงานรับนักศึกษา ด้านงานบริการ ด้านงานทะเบียนและประมวลผล งานหลักสูตรและแผนการเรียน เพื่อนำมาพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานอันจะนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ตลอดจนสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏต่างๆผู้เขียน :pr วันที่ :2017-09-11 15:40:36 แก้ไขวันที่ :