มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี , Kanchanaburi Rajabhat University
 
 เรื่อง นายกสภามอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี


 

          เมื่อวันที่ 16 กันยายน  2560  เวลา 9.00 น.รศ.ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ร่วมแสดงความยินดีพร้อมมอบ
ช่อดอกไม้ให้กับดร.ปกรณ์ ประจวบวัน อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำทีมนักศึกษาคว้ารางวัลชนะเลิศ ระดับอุดมศึกษาและ
บุคคลทั่วไป ประเภทนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยี ได้รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในผลงาน : ผลของการ
ฉีดพ่นวัสดุนาโนซิงค์ออกไซด์พร้อมทั้งให้แสง LED ต่อการเจริญเติบโตของแตงเมล่อน และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 : ผลของการฉีดพ่นวัสดุนาโนซิงค์
ออกไซด์พร้อมทั้งให้แสง LED ต่อการเจริญเติบโตของมะเขือเทศราชินี ในการประกวดนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยี ระดับประเทศ ครั้งที่ 8 ซึ่งจัดขึ้น
ระหว่างวันที่ 21-22 สิงหาคม 2560 ณ หอประชุมใหญ่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
       และรางวัลรางวัลคนดีศรีสง่ากาญจนบุรี โดยนายณัฐนนท์  อนุกรรณ์  ปี 2 สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์
เนื่องจากนายณัฐนนท์  อนุกรรณ์ เป็นประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดกาญจนบุรี มีผลงานโดดเด่นเรื่องกิจกรรมเพื่อเด็กและเยาวชน จึงทำให้ได้
รับรางวัลจากจังหวัดกาญจนบุรี โดยมี ดร. มิตภาณี  พงษ์พัว  คณบดี คณะครุศาสตร์  และดร. ธัญวภณ  ยิ่งประเสริฐชัย  คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ร่วมแสดงความยินดี ผู้เขียน :pr วันที่ :2017-09-19 14:42:17 แก้ไขวันที่ :2017-09-19 14:45:41