มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี , Kanchanaburi Rajabhat University
 
 เรื่อง การประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภูมิภาคตะวันตก ครั้งที่ 2/2560 (27 ก.ย. 60)


 

วันพุธที่ 27 กันยายน 2560 เวลา 13.30 น.มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีจัดการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภูมิภาคตะวันตก ครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

          โดยมีดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เป็นประธานในการประชุม ในการประชุมครั้งนีสำหรับการประชุมมีระเบียบวาระเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ในการเลือกผู้แทนประธานภูมิภาค-ภาคตะวันตก และกำหนดการการแข่งขันกีฬาและทักษะทางวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ครั้งที่ 40  (อรพิมเกมส์) โดยมีมติในที่ประชุมให้จัดขึ้นในวันที่ 20 - 23 มี.ค. 2561 และ กำหนดการการแข่งขันกีฬา พ.จ.น.ก. บุคลากรสัมพันธ์ ครั้งที่ 39 ในวันที่ 15 - 16 มี.ค. 2561 พร้อมแสดงความยินดีกับอาจารย์และนักศึกษาดังนี้

1. ผศ.ดร.เสนาะ กลิ่นงาม ที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2560

2.อาจารย์ ดร.วิรัตน์ ปิ่นแก้ว ที่ได้รับเลือกจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2560

3. ผศ.สมเดช นิลพันธุ์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสังคม เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560

4.มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีเป็นเจ้าภาพจัดประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ  ทั่วประเทศ และการประชุมบุคลากรด้านแผนงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2560

5.นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการประกวดดนตรีลูกทุ่งพร้อมหางเครื่อง ดวงรุ่งลูกทุ่งนเรศวร ครั้งที่ 9 ได้ถ้วยรางวัลนายกรัฐมนตรี และ  เงินรางวัล 30,000 บาท เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร

6.นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 ในการแข่งขัน Wolrd Robot Games Thailand Championship 2017 ประเภทหุ่นยนต์กู้ภัย เมื่อวันที่ 4-6 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต และได้เป็นตัวแทนทีมหุ่นยนต์ประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ World Robot Games 2017 ระหว่างวันที่ 9-13 พฤศจิกายน 2560 ณ ประเทศสิงคโปร์

7. นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการประกวดนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยี ระดับประเทศ ครั้งที่ 8 ระดับอุดมศึกษาและบุคคลทั่วไป ได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเงินรางวัล 10,000 บาท เมื่อวันที่ 21-22 สิงหาคม 2560 ณ หอประชุมใหญ่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

8. นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศและชมเชยในการอ่านฟังเสียง ตามโครงการธนชาตริเริ่ม เติมเต็มเอกลักษณ์ไทย ครั้งที่ 46 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี และเงินรางวัล 10,000 บาท เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560 ณ ธนาคารธนชาต สำนักงานใหญ่สวนมะลิ กรุงเทพ

9. นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศและชมเชยในการประกวดสุนทรพจน์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ครั้งที่ 18 รอบคัดเลือกภาคกลาง เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2560 ณ อาคารเรียนรวมและอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จัดโดย สมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และเข้าร่วมแข่งขัน    รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ในเดือนพฤศจิกายน 2560

 

ภาพ/ข่าว งานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

 

รับชมภาพทั้งหมดได้ที่ ผู้เขียน :pr วันที่ :2017-09-29 14:08:21 แก้ไขวันที่ :