มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี , Kanchanaburi Rajabhat University
 
 เรื่อง ม.ราชภัฏกาญจนบุรีจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (5 ต.ค. 60)


รับชมภาพทั้งหมด

    วันที่ 5 ตุลาคม  2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับ สถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 8  ในจังหวัดกาญจนบุรี ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

     ดร.ธัญวภณ ยิ่งประเสริฐชัย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ให้เกียรติกล่าวต้อนรับและกล่าวถึงวัตถุประสงค์ความร่วมมือทางวิชาการพร้อมร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับผู้อำนวยการหรือผู้แทนจากโรงเรียนเครือข่ายทั้ง 7 แห่ง ประกอบด้วย

      โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม

      โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม(สว่างเคลิ้มสุคนธ์)

      โรงเรียนหนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บำรุง

      โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา

      โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์

      โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี

      โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมป์

     ซึ่งการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) มีวัตถุประสงค์ของความร่วมมือดังนี้

      1.เพื่อพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ

      2. พัฒนาและสนับสนุนนักเรียนให้เป็นกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ ปลูกฝังให้มีเจตคติทางวิทยาศาสตร์และมีความเป็นนักวิจัยอย่างลึกซึ้ง

      3. พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษให้เข้มข้นมากขึ้น

      4. ฝึกทักษะกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา การทำโครงงานวิทยาศาสตร์การเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ และเตรียมความพร้อมในการเป็นนักวิทยาศาสตร์หรือนักวิจัย

      5.เป็นเครือข่ายชุมชนแห่งการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมกิจกรรม PLC ในสถานศึกษา

     หลังจากเสร็จพิธีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) เป็นการปรึกษาหารือกลุ่มย่อย ความต้องการ แนวทางการพัฒนาโรงเรียนในยุค 4.0 และบทบาทของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับการเป็นพี่เลี้ยง (Mentor) ให้กับโรงเรียนในเครือข่าย โดยมีดร.ปิยะพร พิทักษ์ตันสกุล รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีดำเนินรายการ

ภาพ/ข่าว งานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีผู้เขียน :pr วันที่ :2017-10-05 15:32:02 แก้ไขวันที่ :