มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี , Kanchanaburi Rajabhat University
 
 เรื่อง การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีประจำเดือนตุลาคม 2560 (21 ต.ต. 2560)


     วันที่ 21 ตุลาคม 2560 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ประจำเดือนตุลาคม 2560 ณ ห้องสภา อาคารบริการวิชาการและบัณฑิตศึกษา รศ.ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี มอบช่อดอกไม้และแสดงความยินดีแก่ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่กรรมการสภามหาวิทยาลัยที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง และแสดงความยินดีแก่นักศึกษาที่ได้รับรางวัล ดังนี้

      1. การแสดงความยินดีกับ ผศ.อานนท์ วันลา คณะครุศาสตร์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยวาระพิเศษ เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2560

      2. การแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ ที่ได้รับรางวัล ในการแข่งขันอ่านฟังเสียงโครงการอ่านฟังเสียง ธนชาต ริเริ่ม เติมเต็มเอกลักษณ์ไทย ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560 ณ ธนาคารธนชาต อาคารสวนมะลิ กรุงเทพฯ ดังนี้

       2.1 นางสาวสวิตา หวานล้ำ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันอ่านฟังเสียงประเภทหญิง ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

       2.2 นายมาโนช พลายละหาร นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันอ่านฟังเสียงประเภทชาย

      3. การแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลในการประกวด สุนทรพจน์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ครั้งที่ 18 ประจำปี 2560 รอบคัดเลือกภาคกลาง หัวข้อ ลดโลกร้อน ใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2560 ณ อาคารเรียนรวมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ดังนี้

       3.1 นางสาวสวิตา หวานล้ำ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้รับรางวัลชนะเลิศ

       3.2 นายมาโนช พลายละหาร นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ได้รับรางวัลชมเชย

     โดยนักศึกษาทั้ง 2 คน จะเป็นตัวแทนภาคกลางในการประกวดสุนทรพจน์ ชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รอบชิงชนะเลิศ ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2560 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

      4. การแสดงความยินดีกับนายจักรพงษ์ กาบแก้ว นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลที่ 3 ในการแข่งขันเขียนเรียงความงานสัปดาห์การแลกเปลี่ยนอาเซียนในด้านการศึกษา หัวข้อ การเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่ประเทศจีน เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560 จัดโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรมประจำมณฑลกุ้ยโจว ประเทศจีน

      5. การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่กรรมการสภามหาวิทยาลัยที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง ดังนี้

       5.1 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิที่จะครบวาระการดำรงตำแหน่ง ในวันที่ 29 ตุลาคม 2560

       5.2 อธิการบดีที่จะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560

       5.3 ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2559

       5.4 ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครบวาระการดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560

       5.5 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนบริหาร ครบวาระการดำรงตำแหน่งเมื่อ 15 กรกฎาคม 2558 และ15 มิถุนายน 2560

       5.6 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์ ครบวาระการดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560

ภาพ/ข่าว งานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีผู้เขียน :pr วันที่ :2017-10-21 13:58:28 แก้ไขวันที่ :