มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี , Kanchanaburi Rajabhat University
 
 เรื่อง ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาภาคปกติประจำปีการศึกษา 2560


รับชมภาพทั้งหมด

  • ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาภาคปกติประจำปีการศึกษา 2560

                 กองพัฒนานักศึกษา ม.ราชภัฎกาญจนบุรี จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาภาคปกติ ที่จะสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 2 และภาคการศึกษาที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2560 วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560 ณ อาคารเรียนรวมและอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โดยมี ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและให้โอวาทกับนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาและคุณอารีย์ มหานิล ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา กล่าวรายงาน พร้อมกับการบรรยายพิเศษ เรื่อง การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน จากท่านวิทยากร นักพูด นักเขียน นักสร้างแรงบันดาล คุณรัชเขต วีสเพ็ญ สำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาที่จะจบการศึกษาได้มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน การเลือกแนวทางในการดำเนินชีวิต เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับบัณฑิตในการก้าว สู่โลกแห่งอาชีพได้อย่างมั่นใจมีความรู้ความเข้าใจสถานการณ์การประกอบอาชีพในปัจจุบันผู้เขียน :pr วันที่ :2017-10-24 15:11:00 แก้ไขวันที่ :2017-10-24 15:13:17