มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี , Kanchanaburi Rajabhat University
 
 เรื่อง โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ประจำปีการศึกษา 2559 (20 - 21 ต.ค. 60)


รับชมภาพกิจกรรม

     เมื่อวันที่ 20 - 21 ตุลาคม 2560 สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุมโกเมน อาคาร 9 ชั้น  2 โดยมี ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด สำหรับโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินประสิทธิภาพผลการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย เพื่อนำข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2559 มาเป็นแนวทางในการปรับปรุง พัฒนามหาวิทยาลัย ในปีการศึกษาถัดไป         

ภาพ/ข่าว งานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีผู้เขียน :pr วันที่ :2017-10-24 16:20:02 แก้ไขวันที่ :2017-10-24 16:35:06