มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี , Kanchanaburi Rajabhat University
 
 เรื่อง กิจกรรมทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานด้านโลจิสติกส์ (8 พ.ย. 60)


รับชมภาพกิจกรรมทาง  หรือ 

     วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีได้จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ณ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน กลุ่มอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ เพื่อเป็นส่วนในการสร้างทักษะ ประสบการณ์และการเตรียมความพร้อมสู่ตลาดแรงงานให้กับนักศึกษาเมื่อสำเร็จการศึกษา โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร ประกอบด้วย

      1.นายวสันต์ เหลาโชติ (สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี)

      2.อ.ชนันท์ธิพัฒน์ พรหมสนธิ์ อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

      3.อ.เยาวลักษณ์ เกิดปั้น อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

     ในการสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขานักบริหารการขนส่งสินค้าทางถนนระดับ 1 ในครั้งนี้ได้แบ่งการทดสอบออกเป็น 2 ภาค คือภาคความรู้และภาคปฏิบัติ โดยในส่วนของภาคปฏิบัตินั้นแบ่งออกเป็น 4 สถานีด้วยกันคือ

      สถานีที่ 1 การปฏิบัติตามกฏระเบียบในการขนส่ง

      สถานีที่ 2 การจัดเตรียมความพร้อมก่อนการขนส่ง

      สถานีที่ 3 การเตรียมความพร้อมก่อนการขนส่ง

      สถานีที่ 4 การประสานงานกับพนักงานขับรถ

ภาพ/ข่าว ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีผู้เขียน :pr วันที่ :2017-11-09 14:08:49 แก้ไขวันที่ :2017-11-10 14:47:58