มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี , Kanchanaburi Rajabhat University
 
 เรื่อง โครงการบทบาทภาษาจีนต่ออาชีพอุตสาหกรรมบริการในอนาคต (8 พ.ย. 60)


ชมภาพกิจกรรม  หรือ 

    วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ได้จัดโครงการบรรยายในห้วข้อเรื่อง “บทบาทภาษาจีนต่ออาชีพอุตสาหกรมมบริการในอนาคต” โดยได้รับเกียตริจาก คุณทศพร ทองแท้ พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน เป็นผู้บรรยายในครั้งนี้

     โครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญในอาชีพอุตสาหกรรมบริการ เรียนรู้บทบาทและหน้าที่ในอาชีพอุตสาหกรรมบริการและอาชีพที่เกี่ยวข้องกับสายการบิน เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้และพัฒนาอาชีพของตนเองในอนาคตอย่างยั่งยืน

ภาพ/ข่าว ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีผู้เขียน :pr วันที่ :2017-11-10 14:50:41 แก้ไขวันที่ :2017-11-20 10:40:56