มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี , Kanchanaburi Rajabhat University
 
 เรื่อง การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 (18 พ.ย. 2560)


ชมภาพทั้งหมด  หรือ 

     วันที่ 18 พฤศจิกายน 2560 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 ณ ห้องสภา อาคารบริการวิชาการและบัณฑิตศึกษา รศ.ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี แสดงความยินดีแก่นักศึกษาที่ได้รับรางวัล และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่กรรมการสภามหาวิทยาลัยที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง นอกจากนี้ยังมีการประชุมเพื่อเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ดังนี้

      1. การแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการนำเสนอไอเดียธุรกิจในการเข้าร่วมโครงการ “Young Entrepreneurs Support (Y.E.S.) IDEA CAMP”

      2. การแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 หุ่นยนต์กู้ภัย ระดับนานาชาติ ในการแข่งขัน Wold Robot Games 2017 ในรายการ Search & Rescue ณ ประเทศสิงคโปร์

      3. การแสดงความยินดีกับ ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร เป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ภาพ/ข่าว งานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีผู้เขียน :pr วันที่ :2017-11-20 12:07:53 แก้ไขวันที่ :