มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี , Kanchanaburi Rajabhat University
 
 เรื่อง งานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี (ครั้งที่ 2) (24 พ.ย.60)


ชมภาพกิจกรรม  หรือ 

    ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ครั้งที่ 2 The 2nd KRU NATIONAL ACADEMIC CONFERENCE ณ ห้องประชุมอรพิม ชั้น2 อาคารบริการวิชาการและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

    โดยมีดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมงาน และได้รับเกียรติจากรศ.ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีเป็นประธานกล่าวและทำพิธีเปิดงาน พร้อมกันนี้ยังมีการแสดงในชุด รำเหย่ย  จากสาขาวิชาภาษาไทย  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ซึ่งหลังจากพิธีเปิดเสร็จสิ้นได้มีการบรรยายปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “การวิจัยสู่เมืองนวัตกรรมอาหาร " โดยรองศาสตร์ตราจารย์ ดร.พีรเดช ทองอำไพ ผู้อำนวยการสถาบันคลังสมองของชาติมาบรรยายในครั้งนี้

    สำหรับวัตถุประสงค์การจัดงาน

1.เพื่อเปิดเวทีการเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลข่าวสารสหวิทยา การต่างๆด้านการวิจัย ทักษะความรู้ประสบการณ์จากการค้นคว้าวิจัยระดับชาติ

2.เพื่อเปิดโอกาสให้อาจารย์ นักวิจัย บุคลากร นักศึกษาและนักวิชาการ ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ

3.เพื่อเพิ่มช่องทางการเผยแพร่ผลงงานวิจัยของมหาวิทยาลัยให้มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในวงการวิชาการ

4.เพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับอาจารย์ นักวิจัย บุคลากร และนักศึกษาในการนำเสนอองค์ความรู้จากการศึกษา ค้นคว้าวิจัยในเวทีวิชาการระดับชาติ

 

    ในข่วงบ่าย ในส่วนของห้องประชุมจะเป็นการนำเสนอผลงานวิจัย ภาคบรรยาย ณ  ชั้น 2 อาคารบริการวิชาการและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ห้องนำเสนอผลงานแบบบรรยาย(Oral Presentation)

ห้อง 201,202 กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลโยและนวัตกรรม

ห้อง 203 กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ห้อง 204 กลุ่มสาขาการศึกษาศาสตร์

ห้อง 209 กลุ่มสาขาการจัดการและบริหารธุรกิจ

      และการนำเสนอผลงานวิจัย (ภาคโปสเตอร์) ณ บริเวณชั้นล่าง อาคารบริการวิชาการและบัณฑิตศึกษา

 

ภาพ/ข่าว งานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีผู้เขียน :pr วันที่ :2017-11-27 09:01:40 แก้ไขวันที่ :