มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี , Kanchanaburi Rajabhat University
 
 เรื่อง อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคปฏิบัติการทางชีววิทยา ม.1และ ม.4(17-18 พ.ย.60)


รับชมภาพทั้งหมด

 

อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคปฏิบัติการทางชีววิทยา ม.1และ ม.4

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคปฏิบัติการทางชีววิทยา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 (17-18พ.ย.60) ในวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคปฏิบัติการทางชีววิทยา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 ระหว่างวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2560 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โดยมีดร.ธัญวภณ ยิ่งประเสริฐชัย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม สำหรับการอบรมในครั้งนี้เป็นการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แก่เยาวชน โดยการบูรณาการกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นกระบวนการที่สามารถสร้างทัศนคติที่ดีต่อการเรียนทางวิทยาศาสตร์ เกิดความรู้ความเข้าใจด้วยประสบการณ์ตรง มองเห็นความสำคัญของการเรียนรู้ ทำให้อยากรู้ อยากเห็น อยากทดลอง อยากพิสูจน์ให้พบความจริงในเชิงทฤษฎี โดยเฉพาะนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ซึ่งเป็นช่วงวัยที่มีผลต่อการพัฒนาการเรียนรู้ จึงเห็นว่า การจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ เป็นกิจกรรมเสริมการเรียนการสอน จะทำให้เกิดผลดีต่อการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะในฐานปฏิบัติการที่มีวิทยากรประจำฐาน จะช่วยสนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียน ได้ฝึกกิจกรรมที่ใช้ความคิดอิสระ มีความสนุกสนานและเกิดการเรียนรู้ควบคู่กันไป ผู้เข้ารับการอบรมเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 จ.สุพรรณบุรี ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 น้องๆที่เข้ารับการอบรม จะได้ 1.ปฏิบัติการเรื่องการถ่ายทอดทางพันธุกรรม วิทยากรโดย ดร.ธัญวภณ ยิ่งประเสริฐชัย,อาจารย์ศจิษฐา ประเสริฐกุล 2.ปฏิบัติการ เรื่องโครงสร้างและหน้าที่ของพืช ราก/ใบ/ดอก/การสืบพันธุ์ วิทยากรโดย ดร.สัมฤทธิ์ มากสง ,อาจารย์พรรณธิพา จันทร์หิรัญ 3.ปฏิบัติการ เรื่องศึกษาสภาพแวดล้อมแม่น้ำแม่กลอง วิทยากรโดย ดร.ปิยะพร พิทักษ์ตันสกุล ,นางสาวเสาวณีย์ หกประเสริฐ ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 60 1.ปฏิบัติการ เรื่องยีนและโครโมโซม/ปฏิบัติการ เรื่องพันธุศาสตร์และเทคโนโลยีทาง DNA วิทยากรโดย ดร.ธัญวภณ ยิ่งประเสริฐชัย ,อาจารย์ศจิษฐา ประเสริฐกุล 2.ปฏิบัติการ เรื่องการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช วิทยากรโดย ดร.สัมฤทธิ์ มากสง ,อาจารย์พรรณธิพา จันทร์หิรัญ และท้ายของการอบรมจะเป็นการมอบวุฒิบัตรให้กับผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ผู้เขียน :pr วันที่ :2017-11-27 15:10:57 แก้ไขวันที่ :2017-11-27 15:14:05